ŞEDINŢĂ PE PROBLEME CATEHETICE ŞI PASTORAL-MISIONARE LA CENTRUL EPARHIAL DIN ARAD

Activitatea de catehizare, în special a copiilor şi a tinerilor, activităţile cu caracter misionar-pastoral legate de menţinerea credincioşilor în dreapta credinţă, au constituit întotdeauna o prioritate în Arhiepiscopia Aradului, la nivelul Centrului Eparhial, la protopopiate şi la parohii.

Istoricul fenomenului pătrunderii elementului neoprotestant şi sectar în urmă cu un secol în România, fixează zona Aradului ca fiind una de prim impact. Dar aceeaşi sursă confirmă şi faptul că tot aici au activat cei mai zeloşi misionari şi luptători cu sectarismul: episcopii Ignatie Papp, Grigorie Comşa, Andrei Magieru, preoţii Gheorghe Ciuhandu, Ilarion Felea, Simeon Şiclovan, Petru Deheleanu şi mulţi alţii. Astăzi evaluările statistice confirmă faptul că, chiar dacă procentul nonortodocşilor în judeţ este mai ridicat, aceasta nu se datorează unor treceri masive de la credinţa ortodoxă, ci unor cauze demografice, obiective.

Pentru a intensifica activitatea misionar-pastorală şi catehetică în eparhie, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, miercuri, 16 martie, la Centrul Eparhial din Arad, a avut loc consfătuirea părinţilor protopopi şi a coordonatorilor cu cateheza la nivelul protopopiatelor Arhiepiscopiei Aradului.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele puncte:

1)  Impulsionarea activităţilor catehetice în cadrul programului „Hristos împărtăşit copiilor” prin organizarea, la nivel de parohie, protopopiat şi eparhie, a  Concursului naţional de creaţie creştină „Copilul în familie”, cu cele două secţiuni, literară şi de creaţie artistică;

2)  Analiza activităţii Cercurilor pastoral-misionare din cuprinsul Arhiepiscopiei pe anul 2010, fixarea tematicilor  şi a graficului desfăşurării acestor Cercuri în anul 2011.

3)  Aspecte legate mediatizarea activităţilor pastoral-misionare, catehetice, sociale şi administrativ-bisericeşti prin de abonarea parohiilor la ziarul „Lumina” al Patriarhiei Române şi la publicaţiile eparhiale „Biserica şi Şcoala” şi „Calea mântuirii”.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a trasat câteva coordonate la temele aflate pe ordinea de zi, în lumina hotărârilor sinodale privind activitatea misionară pe care trebuie să o desfăşoare Biserica în contextul actual. Înaltpreasfinţia Sa a cerut părinţilor protopopi şi coordonatorilor cu cateheza o mai pronunţată implicare pe tărâm pastoral-misionar, care să reflecteze  activităţi concrete la fiecare parohie.

În final participanţii au mulţumit Înaltpreasfinţitului Timotei pentru prezenţă şi pentru grija permanentă pe care o are pentru bunul mers al activităţilor catehetice şi pastoral-misionare din eparhie.

Proiectul „Paşi spre mai bine!” al seminariştilor arădeni este în plină desfăşurare

Două grupuri a câte zece elevi ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad se află, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, în oraşele germane Leipzig şi Hanovra, participând la derularea proiectului Leonardo da Vinci „Paşi spre mai bine!”.

Fundaţia germană Stephansstift este locul unde se desfăşoară proiectul în Hanovra. După ce în primele zile elevii au aflat elemente legate de istoria şi modul de desfăşurare a activităţilor de asistenţă socială din Germania în general şi din cadrul fundaţiei, în special, seminariştii au fost distribuiţi în mai multe grupe. În diferitele spaţii ale acestei fundaţii diaconale, elevii iau parte la activităţile specifice: ore de clasă într-o şcoală specială ce se adresează copiilor cu dificultăţi de adaptare, cu probleme legate de comportament, de receptare a informaţiei primite (Kinderhilfe gemeinnützige GmbH); cantină socială pentru tineret; centre de zi pentru tineri de diferite vârste; cămine ori azile de bătrâni cu diferite probleme, dizabilităţi etc. (Marianne-Werner-Haus, Freytaghaus).

Sâmbătă, 5 martie, seminariştii arădeni participanţi în acest proiect în ambele oraşe au vizitat mai multe obiective culturale ale capitalei Germaniei, Berlin. Duminică, 6 martie, ei au participat la slujba Sfintei Liturghii, alături de părintele inspector diac. prof. Florin Sirca (inspector de specialitate la ISJ Arad) şi părintele diac. prof. Paul-Tiberiu Ardelean (profesor al Seminarului din Arad). Sfânta Litrughie a fost săvârşită de către Preacuviosul Părinte Ieromonah Clement Lodroman (parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Berlin), părintele prof. Codin Şimonca-Opriţa (directorul Seminarului arădean, care a susţinut predica duminicală) şi părintele prof. Dacian-Emilian Nan (profesor la acelaşi Seminar). După slujbă seminariştii arădeni au luat parte la agapa frăţească, alături de membrii parohiei berlineze.

Proiectul continuă şi în a doua săptămână, aşteptând decantarea concluziilor în final.

 

CONFERINŢĂ SPIRITUALĂ LA CENTRUL CULTURAL-PASTORAL „SF. IERARH NICOLAE” AL PAROHIEI ARAD-BUJAC

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, la Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Ierarh Nicolae”, care funcţionează în cadrul parohiei Arad-Bujac, protopopiatul Arad, s-a desfăşurat joi, 10 martie, a.c., conferinţa spirituală cu tema: „Frumuseţea şi folosul sfintelor slujbe din Postul Mare”, susţinută de către Preacuviosul ieromonah dr. Iustin Popovici de la Mănăstirea Hodoş-Bodrog. Tema, actuală şi binevenită, a fost prezentată de către conferenţiar cu competenţa celui care a aprofundat- o pe parcursul studiilor doctorale la Facultatea de Teologie din Atena. Participanţii interesaţi au avut posibilitatea de a- şi procura de la autor, cu acest prilej, cartea: „Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite. Studiu istorico-liturgic”, apărută cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei în editura eparhială.

La acest eveniment cu caracter pastoral-misionar au participat credincioşii parohiei, dar şi din alte parohii ale municipiului Arad, elevi seminarişti , studenţi teologi, profesori de Religie, preoţi.

În debutul conferinţei, preotul paroh a prezentat activităţile cultural- spirituale şi misionare care se desfăşoară la acest Centru, inaugurat în anul 2008 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi programul conferinţelor ce vor fi susţinute aici, cu binecuvântarea Chiriarhului, în fiecare joi din perioada Postului Mare.

La finalul conferinţei Preacuviosul ierom. Iustin Popovici a răspuns întrebărilor auditoriului, legate de tema conferinţei şi de alte probleme şi preocupări de ordin religios-moral ale acestora.

Canonul cel mare cu tinerii din parohia Arad-Bujac

În biserica cu hramul „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” din  parohia Arad-Bujac s-a oficiat astăzi a treia parte din Slujba Canonului cel Mare. Cei care au dat răspunsurile la strană şi au rostit citirile rânduite au fost tinerii parohiei, pregătiţi în prealabil de către preotul paroh şi profesoara de Religie de la şcoala din cartier, doamna Luciana Doca. Emoţia din glasul copiilor, împletită cu profunzimea şi frumuseţea textului liturgic au produs o vie impresie în sufletul credincioşilor prezenţi, mulţi dintre ei părinţi şi bunici ai acestora.

Acţiunea se înscrie în şirul activităţilor cultural-pastorale cu tinerii care se derulează în mod constant la Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Ierarh Nicolae”, al parohiei, între acestea numărându-se programele: „Hristos împărtăşit copiilor”, „Alege şcoala”, „Centrul parohial pentru Tineri”, „Învaţă limba engleză”.

În încheierea slujbei, părintele Vasile Pop, a vorbit tinerilor despre conţinutul şi semnificaţiile Canonului Sfântului Andrei Criteanul, invitându-i să participe şi în Săptămâna a V-a din Post la Denia în cadrul căreia se va citi acest Canon şi viaţa Cuvioasei Maria Egipteanca.

Slujire arhierească în Duminica Ortodoxiei la

Duminică, 13 martie, în prima Duminică a Postului Mare, Înalpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala „Sfânta Treime” din Arad.

În cuvântul său de învăţătură, Ierarhul a subliniat importanţa Duminicii Ortodoxiei, ca prim popas al urcuşului duhovnicesc spre Înviere. Astfel, a vorbit despre starea moral-religioasă a lumii greco-romane, în care Sfântul Apostol Pavel şi-a început propovăduirea în Areopagul Atenei. Printre ucenicii Apostolului Neamurilor s-a numărat şi Dionisie Areopagitul, care în opera sa teologică cuprinde credinţa cea adevărată.

Aplecându-se asupra Apostolului Duminicii, Evrei 11, 24-26; 32-40, Chiriarhul a evidenţiat legătura dintre Noul şi Vechiul Testament. Dumnezeu nu a răsplătit credinţa drepţilor din Vechiul Testament până la Hristos, „pentru că nu a dorit ca ei să ia fără de noi desăvârşirea, şi toţi să fim în unitate”. De asemenea, credinţa se manifestă prin fapte. În societatea contemporană, banul are rolul de „a echilibra posibilităţile materiale ale lumii şi caută să intre în realitatea sprituală”. Astfel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române efectuează colecta pentru Fondul central misionar destinat ajutorării parohiilor sărace.

Pericopa evanghelică, Ioan 1, 43-51, ne relatează întâlnirea minunată dintre Natanael şi Iisus Hristos, care a dus la convertirea celui dintâi. Răsplata mărturisirii lui Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu o constituie făgăduinţa Mântuitorului de a vedea „cerurile deschise şi îngerii suindu-se şi coborându-se în jurul Său”. Această învăţătură o adânceşte Sfântul Atanasie cel Mare, Părintele Crezului ortodox, în cuvintele sale: „Dumnezeu S-a făcut Om pentru ca omul să se înalţe la Dumnezeu”.

„Prin cel de-al VII-lea Sinod Ecumenic şi prin Sinodul din 11 martie 843, se redeschide icoanei drumul spre Biserică”. Cu acest prilej, s-a instituit Duminica Ortodoxiei, care anul acesta aproape coincide cu data iniţială. Prin Ortodoxie nu se înţelege numai dreapta credinţă, ci şi dreapta trăire a credinţei.

În concluzie, Ierarhul a sintetizat cele trei elemente fundamentale ale vieţii creştine: învăţătura ortodoxă, slujba ortodoxă şi duhovnicia.

Cuvântul de învăţătură s-a încheiat cu citirea Pastoralei Sfântului Sinod din Duminica Ortodoxiei, ca îndemn la milostenie creştină.

CLOPOTELE ŞI CRUCILE BISERICII “NAŞTEREA DOMNULUI” DIN MICĂLACA VECHE AU FOST SFINŢITE

Duminica Lăsatului sec de brânză a însemnat pentru credincioşii parohiei Arad Micălaca Veche prilej de aleasă bucurie, aceasta întrucât Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a slujit Sfânta Liturghie în paraclisul de la demisolul bisericii aflate în construcţie.

Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului a transmis celor prezenţi îndemnurile potrivite perioadei liturgice în care ne găsim, întemeiate pe citirile biblice ale Duminicii din Epistola către Romani a Sf Apostol Pavel, cap 13, 11-14; 14, 1-4 şi din Sfânta Evanghelie după Matei, cap. 6, 14 – 21, care oferă principalele mijloace de aşezare a creştinului pe calea postului ce stă să înceapă: lepădarea lucrurilor întunericului, îmbrăcarea cu armele luminii, umblarea cuviincioasă şi îmbrăcarea în Domnul Hristos. Contextul scrierii epistolei către locuitorii capitalei Imperiului roman, păgân, aduce până în zilele noastre actualitatea cuvintelor apostolului privind grija pe care fiecare se cuvine a o avea atât în privinţa ţinerii postului de mâncare, cât şi, sau mai ales, a nejudecării semenului, a feririi de tot ce se înfăţişează ca păcat. Evanghelia iertării din Duminica aceasta va adeveri pentru tot omul dacă a înţeles cuvintele Rugăciunii Domneşti, anume că iertarea divină nu poate avea loc fără  acordarea ei între semeni. Comorile de care vorbeşte Sfânta Scriptură, comori ale bunătăţii, ale dragostei, ale facerii de bine, trebuiesc adunate acolo unde-i este locul inimii, acolo unde nu pot fi distruse nici de rău-voitări, nici de stricăciunea lumii.

Înalpreasfinţia Sa a menţionat prezenţa într-un număr frumos a copiilor din parohie îmbrăcaţi în stihare, care la momentul potrivit au rostit Crezul, împreună cu toţi credincioşii, dând un adevărat exemplu de răbdare şi cuminţenie, spre mângâierea părinţilor şi a bunicilor lor, crescând cu darul lui Dumnezeu în viaţă.

La finalul Sfintei Liturghii a fost hirotesit duhovnic părintele Valentin Herbei, noul preot al parohiei Buhani, protopopiatul Sebiş.

A urmat momentul emoţionant şi, totodată, dătător de nădejde în viitor pentru credincioşii şi preoţii parohiei, anume sfinţirea celor două cruci care vor fi aşezate pe cupola centrală a bisericii şi pe turnul clopotniţă aflat în preajma acesteia, cât şi a celor trei clopote, turnate la Insbruck, Austria.

Părintele paroh Iacob Bupte, a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru prezenţa şi împreuna rugăciune înalţătă Milostivului Dumenzeu în această zi premergătoare Sfântului Post al Paştilor, precum şi credinsioşilor care din strădania muncii lor au făcut cu putinţă ca într-un timp cât mai scurt crucile bisericii să o străjuiască, iar clopotele, după trebuinţă, pe vii să îi cheme, pe morţi să îi plângă, fulgerele să le frângă.

Moment catehetic la Ineu

La biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din Parohia Ineu  s-a desfăşurat o întâlnire de catehizaţie creştină a elevilor din clasele a V-a  de la Grupul Şcolar „Mihai Viteazul” Ineu cu preotul paroh Ardelean Cristian. Această manifestare este o continuare a proiectul naţional „Hristos împărtăşit copiiilor” iar la ea au participat şi profesorii de religie ortodoxă Ardelean Lăcrămioara şi Gaşpar Marcel, care au antrenat elevii în discuţiile purtate.

Astfel, în după-amiaza Duminicii izgonirii lui Adam din rai, s-a săvârşit slujba Vecerniei unită cu Pavecerniţa Mică, specifică perioadei Postului Mare la bisericile de enorie. Elevii participanţi la serviciul religios, s-au rugat împreună cu ceilalţi credincioşi, au cântat şi au rostit, la momentul potrivit, Simbolul Credinţei Ortodoxe. Părintele paroh a rostit un cuvânt de învăţătură despre importanţa spirituală a Postului Sf. Paşti, arătând că rugăciunile şi cântările din cadrul cultului divin din această perioadă, pun accentul pe starea de pocăinţă şi nevoinţă spre dobândirea virtuţilor dumnezeieşti.

După încheierea slujbei comunitare a urmat catehizaţia copiiilor prezenţi în biserică. Împreună cu prof. de religie Gaşpar Marcel a fost aleasă ca temă „Tainele Sf. Botez şi a Sf. Mir în viaţa creştinilor”, aceasta aflându-se în concordanţă cu programa şcolară pentru clasa a V-a dar şi cu dorinţa elevilor de a aprofunda, pe cât se poate, învăţătura ortodoxă cu privire la aceste Taine.

Pentru a capta atenţia copiiilor, preotul le-a prezentat mai întâi icoana Botezului Domnului Iisus Hristos de pe peretele bisericii, punându-i pe aceştia să descrie personajele pe care le-au văzut. De asemenea, le-au fost arătate imagini de la râul Iordanului cuprinse în atlasul „Pelerinaj în Ţara Sfântă”. Ei au înţeles că Mântuitorul Hristos a fost Cel care a lăsat Tainele Sf. Botez şi a Sf. Mir, Sf. Apostoli şi preoţilor iar fără ele nu putem deveni creştini şi credincioşi ai Bisericii lui Dumnezeu.

După aceea, părintele le-a explicat elevilor ritualul Botezului şi al Mirungerii, prezentându-le, în acelaşi timp, şi obiectele sfinţite care se folosesc în cadrul acestora şi momentele utilizării lor. La sfârşitul prezentării, copiii au fost activizaţi prin întrebări şi răspunsuri pentru a fi subliniate şi reţinute importanţa şi efectele acestor două Sf. Taine în viaţa creştinilor.

Întrunirea aceasta a fost un bun prilej de conlucrare şi apropiere, în cadrul Bisericii, dintre preot, profesorii de religie şi elevii şcolii ineuane, dar şi de „nou început” pentru toţi pe drumul ascetic al Marelui Post.

SFÂNTA TREIME, IZVORUL ŞI TEMEIUL UNITĂŢII FAMILIEI CREŞTINE

Aşa s-a intitulat tema consfătuirii preoţilor  aparţinători Cercului misionar  Sebiș I, condus, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiespiscop dr. Timotei Seviciu, de preotul  Traian Luştrea. Întâlnirea  a avut loc în parohia ortodoxă Rănuşa, în data de 24 februarie  2011.

Tema  a fost susţinută de către preotul gazdă, părintele Flavius Suciu. În susţinerea temei Preacucernicia sa a arătat că definirea dogmei despre Sfânta Treime, meritul Sfintilor Părinti de la Sinoadele I si II ecumenice, de la Niceea, 325 respectiv Constantinopol, 381, îşi găseşte rezonanţe şi pentru ceea ce priveşte unitatea familiei, aşa cum este aceasta văzută în Biserica creştină. Biserica a elaborat, pe baza învăţăturii Mântuitorului Hristos, cuprinsă in Sfanta Scriptura si Sfânta Tradiţie, Crezul – Mărturisirea de credinţă a Bisericii – normativ până la sfârşitul veacurilor.

Biserica Ortodoxă nu şi-a schimbat şi nu îşi va schimba vreodată viziunea asupra familiei, care are drept temei iubirea Sfintei Treimi şi icoană văzută Familia Sfântă, în care Fiul lui Dumnezeu a crescut «cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul, la Dumnezeu şi la oameni» (Luca 2, 52). Rolul Bisericii, prin fiecare slujitor al ei, este acela de a susţine şi afirma valorile familiei şi a întări poziţia acesteia în societate. Familia este parte a întregului, trup din trupul Bisericii.

S-a discutat despre aspecte practice cu privire la săvârșirea Sfintelor Taine, a Botezului şi a Cununiei, despre spovedanie și canoanele de la spovedanie. Părintele Protopop Beni Ioja a prezentat o scurtă  istorie a parohiei Rănuşa, locul de naştere al Preacucerniciei sale.

Au participat la întâlnire preoţii: Beni Ioja,  Traian Luștrea, Marius Ioan Leucuţa, Ioan Iercoșan, Avram Matcău, Cătalin Rus Mercea, Florin Bătrân, Ioan Suba, Romică Confideratu, Viorel Albiș, Valentin Herbei şi Flavius Suciu.

Următoarea întâlnire a preoţilor din acest Cerc pastoral – misionar va avea loc în luna martie, în parohia Aldeşti.

Cerc pastoral – misionar în parohia Cicir

În parohia Cicir, Protopopiatul Arad, păstorită de părintele Teodor Mureşan, s-au întrunit, duminică 27 februarie, preoţii din Cercul pastoral-misionar Vladimirescu.

Începând cu orele 17, cei nouă preoţi care au fost prezenţi, au oficiat în biserica parohială din Cicir slujba Vecerniei, la care au luat parte numeroşi credincioşi. La sfârşitul Vecerniei, părintele Petru Bercean din parohia Vladimirescu, care este şi coordonatorul acestui cerc pastoral, a rostit un cuvânt de învăţătură, fundamentat pe Evanghelia zilei, a ,,Înfricoşătoarei Judecăţi”. Părintele s-a referit în cuvântul său la semnificaţiile acestei duminici din perioada Triodului, cât şi la iminentul început al Postului Mare, ca perioadă de pregătire prin post, rugăciune, priveghere şi pocăinţă, pentru întâmpinarea în curăţie a Sfintelor Paşti.

După oficierea Vecerniei, la casa parohială s-au desfăşurat lucrările cercului pastoral. Părintele paroh, Teodor Mureşan, a fost acela care a susţinut referatul temei ,,Taina Sfântului Botez”, în contextul declarării anului 2011 de către Sfântul Sinod, ca ,,Anul Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”.

În încheiere, părintele paroh a adus mulţumiri preoţilor, care se vor reîntâlni la lucrările cercului pastoral în data de 25 martie, în parohia Fântânele.