ÎNALTPREASFINŢITUL ARHIEPISCOP TIMOTEI SĂRBĂTORIT LA 28 DE ANI ÎN FRUNTEA EPARHIEI ARADULUI

Duminică, 2 decembrie 2012, clerul şi credincioşii Arhiepiscopiei Aradului s-au aflat la ceas aniversar. În Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime, în toate bisericile şi mănăstirile eparhiei s-au înălţat rugăciuni de mulţumire către Dumnezeu pentru că, în bunătatea Sa nemărginită, a adăugat încă un an, al 28-lea, cununii anilor arhipăstoririi Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, în fruntea trisecularei eparhiei ortodoxe a Aradului, dintre care trei, împliniţi la 28 noiembrie, ca Arhiepiscop. Doririle adresate celui sărbătorit au îmbrăcat exprimare liturgică: ,,Întâi pomeneşte Doamne pe Înalt Preasfinţitul Arhiepiscopul nostru Timotei, pe care îl dăruieşte sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Tău”.

Cuvântul adevărului divin, învăţătura Bisericii,  înaltă şi sfântă, precum Întemeietorul ei, răspunde nevoii de continuă desăvârşire şi mântuire a omului credincios. Episcopul este cel care  face legatura sufletească între propovăduirea de acum aproape doua milenii şi între cei care o cred şi o mărturisesc astazi. „Iisus Hristos – ieri şi azi şi în veci -este Acelaşi” ( Evrei 13, 8 ). Capul Bisericii, Hristos, se adresează prin Evanghelia Sa, prin Biserica intemeiată de El, prin slujitorii Săi, cu aceeaşi prospeţime şi cu aceeaşi putere, ca în vremea Sa, tuturor credincioşilor care alcătuiesc, după învaţătura noastră de credinţă, „Trupul Său tainic” ( Coloseni 1, 24 ). Potrivit învăţăturii evanghelice şi doctrinei canonice, episcopul în eparhia sa este singura autoritate care deţine responsabilitate învăţătorească, fapt exprimat dealtfel şi în Statutul pentru organizarea şi funcţionarea BOR. Iată de ce, pe deplin întemeiat, Sfântul Ciprian al Cartaginei, în jurul anului 200 afirma: unde este episcopul, acolo este Biserica, iar în afara Bisericii nu există mântuire. Credincioşii trebuie să fie uniţi între ei, avându-l în centru pe episcop. „Nu poate să aibă pe Dumnezeu de Tată, acela care nu are Biserica de mamă” scria acesta în cea mai importantă lucrare a sa, Despre universalitatea Bisericii (cap. 6).

Ca dintr-un iconostas, ies la iveală în acest moment sărbătoresc, chipurile celor 23 de ierarhi din trecut, înaintaşi ai Înaltpreasfinţitului Timotei dintru începuturi , din care unii au strălucit prin viaţa lor cucernică şi prin hărnicie, alţii prin întelepciunea cuvântului şi prin dârzenia în păstrarea dreptei credinţe, cu toţii însă ostenind întru temeluirea acestei vechi vetre arădene de viaţă şi credinţă ortodoxă, arătându-se totodată apostoli ai dragostei faţa de popor, faţă de crezul şi aspiraţiile lui şi dovedindu-se neinfricaţi apărători ai emancipării şi luminării acestuia. Amintim, în treacăt doar, de Isaia Diacovici, primul episcop al Aradului, supranumit ,,singurul balaur şi stâlp şi razim al Ortodoxiei care a mai rămas în imperiu”, ales patriarh al sârbilor în 1708, de Pavel Nenadovici, cel mai mare arhiereu pe care l-au avut ortodocşii în acea vreme, venit la Arad în anul 1748 de la Carlstadt, de Sinesie Jivanovici, ctitorul mănăstirii Arad- Gai. Timpul nu ne permite decât să ne gândim doar la întelepciunea cu care au păstorit învăţaţii episcopi Gherasim Raţ, Procopie Ivaşcovici şi Miron Romanul; la figura luminoasă a episcopului Ioan Meţianu, care şi-a împodobit cununa chipului său cu multe înfăptuiri trainice între care  înfiinţarea foii săptămânale ,,Biserica şi Şcoala” şi a tipografiei diecezane, ostenindu-se să sporească moştenirea înaintaşilor săi şi punându-şi sufletul pentru apărarea drepturilor credincioşilor şi preoţimii; la cuvintele întelepte, rostite de vrednicul întru pomenire Episcopul Ioan Ignatie Papp: „Unde merge poporul, mergem şi noi, vlădicii”. Şirul lor se continuă cu luminatul Episcop Grigorie Comşa, cel plin de zel apostolic, cu fericitul întru adormire Andrei Magieru, care cu întelepciune a păstorit această eparhie timp de 24 de ani, cu ÎPS Nicolae Corneanu, Mitropolitul actual al Banatului, cu Patriarhul Teoctist, cu episcopul Visarion Aştileanu.

Dintre toţi, cu evlavie şi adânc respect, zborul gândului ni se se opreşte asupra lucrării apostolice a unuia dintre aceştia, singurul care a avut la Arad o arhipăstorire mai lungă decât a Înalt Preasfinţitului Timotei, 28 de ani şi 9 luni: la harnicul şi neobositul episcop Pavel Avacumovici (1786- 1815). În timpul păstoririi vlădicului Pavel Avacumovici s-a înfiinţat, la 2 ianuarie 1793,Vicariatul Ortodox Român de la Oradea, dependent, până la înfiinţarea Episcopiei Oradiei, în anul 1920, de Centrul eparhial de la Arad, şi, mai ales sub el, la 3/15 noiembrie 1812 şi-a deschis porţile prima şcoală pedagogică românească, Preparandia arădeană, de la a cărei înfiinţare, în mod solemn, într-un parteneriat organizatoric: Primăria Municipiului, Liceul Pedagogic ,,Dimitrie Ţichindeal” şi Arhiepiscopia Aradului, s-a sărbătorit zilele acestea împlinirea a 200 de ani. Bătrânul arhiereu, cu luare aminte în vorbă şi în gândire, îndemna în limba românească, în pastorala trimisă tuturor parohiilor, ca să se înscrie tinerii la noul izvor de lumină, făcându- se astfel ,, apostolul binevestitor al învierii unui neam”.

Asemenea acestuia şi asemeni celorlalţi vrednici vlădici ai Aradului, Înalt Preasfinţitul Timotei în toţi aceşti ani de binecuvântată arhipăstorire s-a arătat un vrednic promotor şi continuator  de alese înfăptuiri în plan cultural-spiritual administrativ- bisericesc, social şi economic, recunoscute şi evidenţiate în prilejuri festive sau în momente de bilanţ: întemeierea şcolilor teologice, edificarea catedralei, construirea de biserici noi şi sfinte mănăstiri.

Nu ne-am propus o inventariere a lor, deşi, în mod incontestabil, ele vor rămâne  consemnate ca mărturie peste vremi a unei rodnice activităţi. Ceea ce se doreşte a fi evidenţiat acum, la ceas aniversar este imaginea vie a comuniunii evanghelice, a comuniunii de simţire şi de trăire pe care Înalt  Preasfinţia Sa,  ierarhul, dascălul şi, mai ales omul Timotei, a cultivat-o şi întreţinut-o în toţi aceşti ani la Arad. Nu numai cu fii duhovniceşti ci, potrivit poruncii dumnezeieşti, cu toţi oamenii. Roadele acestei atitudini comportamentale se văd, se simt. Deşi smerenia îi este cunoscută ca şifaptul  că nu doreşte  prăznuiri, iată, an de an este căutat şi felicitat în modul cel mai  cordial şi sincer de reprezentanţii de frunte ai vieţii publice din eparhie, de preoţi şi de credincioşi. Expresie vizibilă a comuniunii sufleteşti dintre ierarh şi fiii sufleteşti au fost şi în acest an, în cadrul recepţiei de la reşedinţa chiriarhală, ,,ramurile de finic”, coşurile şi buchetele de flori exprimând dragostea filială a clerului şi credincioşilor din această de Dumnezeu păzită eparhie, dragoste, respect şi preţuire cu care îşi ascultă şi  înconjoară păstorul şi astăzi, în vremuri în care lumea parcă s-a înrăit. Această imagine străluceşte în timp ca o lumină de candelă ce nu se stinge niciodată din sufletele celor care au aprins-o şi care mereu toarnă în ea untdelemnul iubirii evanghelice.

În numele Permanenţei Consiliului eparhial şi al ostenitorilor de la Centrul eparhial, al părinţilor protopopi, al părinţilor profesori şi al tuturor cadrelor didactice de la şcolile teologice ale eparhiei, al clerului din Arhiepiscopia Aradului şi al profesorilor de Religie, al bunilor credincioşi Înalt Preasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei i-au fost transmise urări de ani mulţi şi binecuvântaţi de Dumnezeu cu ocrotire de sănătate, împlinirea tuturor rugăciunilor celor către mântuire, revărsare de milostenie şi îndurări divine, putere de muncă şi alese bucurii în slujba Bisericii şi nemului.

Concurs interşcolar cu ocazia Zilei Naţionale a României

Joi, 29 noiembrie, la Şcoala Gimnazială ,,Caius Iacob” din Arad a avut loc un concurs  interdisciplinar pentru a sărbători cele două Zile Naţionale ale României, 30 noiembrie şi 1 decembrie. Cei 12 participanţi, elevi ai claselor a VI-a A şi C de la şcoala organizatoare şi de la Colegiul Naţional ,,Elena Ghiba Birta” din Arad,  au fost moderaţi de prof. Beatrice Mandă;  împărţiţi în 4 echipe ( Efesenii, Filipenii, Corintenii şi Galatenii) au reuşit să treacă cu bine de cele 5 probe ale concursului care au vizat Religia, Istoria, Matematica şi Limba Română. Astfel, galeria şi susţinătorii concurenţilor au aflat amănunte Din viaţa SfântuluiAndrei şi despre Marea Unire(probe teoretice),  au mers Pe urmele Sfinţilor români ( probă de oratorie), au fost curioşi la proba de abilităţi practice Drapelul românesc, s-au amuzat la Întrebările glumeţe pentru minţi isteţe (probă de logică şi perspicacitate) şi au participat activ la Fazanul cu noţiuni, termeni şi nume biblice(joc didactic).

Juriul format din d-nele prof. Mihaela Voştinar, Adina Matei, Georgiana Petic Bătrân, Mihaela Neagoe, Adriana Romanov şi d-l prof. Mihai Iovan a urmărit îndeaproape evoluţia concurenţilor, la final răsplătindu-i pe toţi cu diplome şi premii. Mulţumim pentru aceasta d-nei director Mihaela Voştinar de la şcoala organizatoare şi pr. Mircea Bupte de la parohia Arad Micălaca Veche.

 

Hram la parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Arad

Credincioşii din Parohia Arad Micălaca Nouă – Zona 300 îi arată Sfântului Apostol Andrei o cinstire deosebită şi prin faptul că din osteneala lor, se construieşte aici o biserică pusă sub ocrotirea apostolului Andrei, ocrotitorul României. În anul 2003, la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului a sfinţit în această parohie un paraclis în care se săvârşesc şi astăzi sfintele slujbe, iar în anul 2006, tot la prăznuirea Apostolului Românilor a aşezat piatra de temelie a unei biserici căreia în acest an i-a fost pusă crucea de pe turla centrală.

Şi în acest an prezenţa ierarhului în mijlocul credincioşilor acestei parohii a fost un binecuvântat prilej de împreună – cinstire a sfântului Andrei  şi comuniune în rugăciune. La invitaţia preotului paroh Gheorghe Oprea şi a credincioşilor parohiei, Înaltpreasfinţitul Timotei a săvărşit Sf.Liturghie în cadrul căreia a rostit un înălţător cuvânt de învăţătură,  având în centru prelucrarea sinaxarului zilei, cu sublinierea datelor importante din viaţa şi lucrarea sfinţilor pomeniţi: Apostolul Andrei, cel întâi chemat şi Andrei Şaguna, Mitropolitul Ardealului. Sobornicitatea şi apostolicitatea ca însuşiri ale Bisericii, îi impun în mod deosebit în evlavia poporului român dreptcredincios  mai ales prin cinstirea sfintelor lor moaşte, Sfântul Apostol Andrei, apostol al neamului, Sfântul Ierarh Andrei Şaguna asigurând prin succesiunea apostolică un cler vrednic de păstrarea valorilor patrimoniale şi culturale naţionale.

La sfârşitul slujbei preotul paroh i-a mulţumit arhipăstorului pentru bucuria pe care a prilejuit-o prin venirea Înaltpreasfinţiei Sale în parohia ocrotită de Sf.Ap.Andrei, sporind în acest fel bucuria prăznuirii, exprimând încrederea că binecuvântarea arhierească este dinamizatoare spre împlinirea celor duhovniceşti şi gospodăreşti din parohie.

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ – colecta Patriarhia Română

În temeiul recomandărilor Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul Anului Omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română, în Arhiepiscopia Aradului activităţile pentru sprijinirea bolnavilor şi a celor vârstnici care au nevoie de ajutor au fost organizate, pentru perioada Postului Naşterii Domnului, după cum urmează:

  1. La Centrul eparhial, la sediile celor patru protopopiate, în mănăstiri şi la toate parohiile au fost instituite puncte de colectare a banilor, hainelor, alimentelor neperisabile şi medicamentelor, pe bază de tabel centralizat, sub semnătura fiecărui donator, respectiv a preotului paroh şi a epitropilor, perioada de colectare fiind 18 nov – 16 dec a.c.;
  2. Centrul eparhial, Oficiile protopopeşti şi mănăstirile vor colecta articolele menţionate şi le vor distribui bolnavilor internaţi în toate unităţile medicale, cu ajutorul preoţilor din spitale;
  3. Fiecare unitate de cult va întocmi o bază de date a persoanelor nevoiaşe care se înscriu în categoriile de vulnerabilitate;
  4. În perioada 17 – 20 decembrie a.c. toate articolele colectate vor fi distribuite persoanelor nevoiaşe, pe bază de tabel centralizat, sub semnătura fiecărui primitor, respectiv a preotului paroh şi a epitropilor;
  5. Situaţia întregii acţiuni va fi prezentată de fiecare protopopiat până în data de 21 decembrie a.c, urmând ca în perioada 22 – 28 decembrie datele să fie centralizate la Centrul eparhial.

Nădăjduim ca şi prin cele ce sor împlini în răstimpul Postului Naşterii Domnului în Arhiepiscopia Aradului să aducem balsamul mângâierii şi al nădejdii în vieţile semenilor.

Sectorul Social Filantropic al Arhiepiscopiei Aradului

Copiii din parohia Şiria în misiune la Mâsca

Duminică, 25 noiembrie 2012, credincioşii parohiei Mâsca, protopopiatul Lipova au trăit alături de preotul paroh Beniamin Gligor momente de înălţare duhovnicească, prilejuite de prezenţa Corului de copii “Arhanghelii” din Şiria, coordonaţi de către doamna preoteasă Angela Botezatu şi preotul Iulian Dimitrie Botezatu. Alături le-au stat  doamnele învăţătoare Viorica Secheşan şi Cristina Brădean, dar şi foarte mulţi părinţi.

Copii au cântat imne liturgice şi piese corale bisericeşti iar părintele Botezatu a rostit cuvântul de învăţătură la duminica XXX- a după Rusalii (a tânărului bogat) în care a făcut referiri la pericopa evanghelică dar a vorbit şi despre rolul părinţilor în educaţia copilului şi a sfătuit pe părinţi să privească cu atenţie la ce fel de tentaţii sunt expuşi tineri în societate, care promovează intens pe toate căile modele de existenţă depreciate, inşi care încercă să se impună în societate şi să câştige simpatia tinerilor promovând imagini imorale invitâudu-i  pe tineri la o viaţă trăită fără prejudecăţi.

La final preotul paroh a ţinut să mulţumească copiilor dar şi acelora care se ocupă de formarea lor spirituală, părintele a mărturisit că a trăit alături de credincioşi săi o zi specială arătând că nu în fiecare zi ai prilejul să auzi copii cântând la Sfânta Liturghie. Părintele i-a încurajat pe copii să continue pe drumul credinţei, care aduce multă bucurie atât copiilor dar şi părinţilor, deopotrivă. Copii împreună cu insoţitorii au fost răsplătiţi cu o agapă pregătită cu multă dragoste de către părintele gazde.

 

Inaugurarea Sălii festive a Palatului Administrativ din Arad

Cu o ceremonie deosebită, la care au luat parte reprezentanţi ai vieţii culturale, politice şi religioase din municipiu şi judeţ, Sala de festivităţi ”Regele Ferdinand” din cadrul Palatului Administrativ al Municipiului Arad a fost redeschisă, joi, 22 noiembrie, după ce a fost închisă pentru renovări timp de aproape 2 ani de zile. Arhiepiscopia Aradului a fost reprezentată la acest eveniment de către Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei.

În acest cadru festiv, Înalt Preasfinţia Sa, în fruntea unui sobor de preoţi, a oficiat slujba de sfinţire a localului şi a rostit o alocuţiune în care a evidenţiat importanţa palatului administrativ al municipiului, rezultată din însăşi concepţia şi maiestuozitatea arhitecturală, dar şi din menirea pe care a avut-o în timp şi o are şi în prezent, prin toate activităţile pe care Primarul, Consiliul local, celelalte servicii le desfăşoară spre binele obştii arădene în plan social, cultural, administrativ şi economic. În numele tuturor cultelor religioase din municipiu, Înalt Preasfinţia Sa a transmis felicitări conducerii municipiului, cât şi restauratorilor şi tuturor celor care s-au implicat în finalizarea acestui important obiectiv.

Palatul Adminsitrativ a fost construit între anii 1872 – 1875 şi este monument istoric. Procesul de restaurare a Sălii de festivităţi, care de acum va purta numele ,, Regele Ferdinand”, a fost unul special, folosindu-se foiţă de aur şi culori care redau imaginea sălii din perioada inaugurării, adică de acum aproape 140 de ani. Au fost renovate tot acum și holurile Palatului Administrativ și scările de la intrarea principală. Pe peretele central al sălii se află portretul Regelui Ferdinand, o capodoperă a pictorului Ion Drăghici. Tabloul a fost dezvelit în acest cadru festiv de către Gheorghe Falcă, Primarul Aradului și de către Înalt Preasfinţitul  Timotei.

 

 

Binecuvântaţi de Biserică în misiunea pentru apărarea păcii

Militari arădeni, timişoreni şi hunedoreni din grupul de comandă românesc Zabul şi ai Batalionului 1 Manevră ,,Golden Lions”, vor pleca în Afganistan cu misiunea de a  supraveghea o autostradă şi de a asigura retragerea spre Kabul şi predarea în securitate a zonei Poliţiei afgane, misiunea fiind una de risc ridicat, potrivit declaraţiilor oficiale.

Înaintea plecării militarii au participat, în data de 22. noiembrie a.c. la o festivitate oficială la care au fost prezenţi ministrul Apărării, Corneliu Dobriţoiu, doi ataşaţi militari ai ambasadei SUA, dar şi oficialităţile locale, familii ale militarilor. Arhiepiscopia Aradului a fost reprezentată de către Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului. Inalt Preasfinţia Sa a fost însoţit de P.C.Preot Simion Mladin, secretar eparhial şi de P.C. Arhidiacon prof. Tiberiu Ardelean.

Festivitatea s-a desfăşurat în cazarma Cetate- Garnizoana Arad şi a debutat cu sfinţirea unei troiţe amplasată la intrarea în curtea garnizoanei. Înaltpreasfinţia Sa, a oficiat sfinţirea Troiţei şi slujba pentru ocrotirea militarilor înconjurat de preoţii militari din Timişoara, Brad Arad şi de însoţitori, răspunsurile corale fiind date de un grup de elevi din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din  Arad.

În prezenţa tuturor celor pregătiţi pentru misiunea din Afganistan Chiriarhul a ţinut o alocuţiune, în care a îndemnat la valorificarea potenţialului credinţei strămoşeşti, în răbdare şi dăruire, având ajutor Sfânta Cruce, precum Sfântul Constantin cel Mare şi pe Maica Domnului, ocrotitoare lor şi a familiilor rămase acasă.

În solemnitatea momentului, mai mulţi copii le-au dăruit soldaţilor steaguri şi desene făcute cu mâna lor, care să le amintească de cei de acasă în teatrul de operaţiuni. Familiile soldaţilor au avut lacrimi în ochi la despărţirea de cei dragi, dar nutresc în suflete credinţa că ostaşii se vor întoarce sănătoşi.

Festivităţile s-au încheiat cu defilarea unităţii militare.

 

 

Slujire şi tămăduire la Penitenciarul din Arad

În cadrul Arhiepiscopiei Aradului, în acest an, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca ,,An omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”, sunt derulate programe de asistenţă religioasă şi socială pentru persoanele private de libertate.

Astfel, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, la Penitenciarul de maximă siguranţă din Arad, un sobor de preoţi şi ieromonahi a săvârşit Taina Sfântului Maslu, joi 22 noiembrie 2012. Au participat persoane private de libertate, batrâni şi bolnavi, care s-au rugat pentru iertarea păcatelor, pentru sănătate trupească şi sufletească.

Preotul capelan Ciprian-Vasile Cucu le-a vorbit deţinuţilor prezenţi la slujbă despre semnificaţia Tainei Sfântului Maslu şi folosul ei pentru credincioşi. ,,Slujba Sfântului Maslu este în strânsă legătură cu Sfânta Taină a Pocăinţei. Deşi ambele au ca efect iertarea păcatelor, se recomandă ca înainte de primirea Tainei Sfântului Maslu credincioşii să-şi mărturisească păcatele şi astfel iertarea de la Dumnezeu să fie întărită prin însănătoşirea trupească şi sufletească. Taina Sfântului Maslu se asociază şi Dumnezeieştii Euharistii, pe care noi o primim spre sănătate şi bucurie. Dacă prin Sfânta Taină a Euharistiei omul se vindecă mai ales de neputinţele cele sufleteşti, Sfânta Taină a Maslului îl ajută să se recupereze şi din punct de vedere trupeşte, primind astfel iertarea păcatelor”, a explicat Preacucernicul Părinte.

În acest Penitenciar, datorită unei bune colaborări între conducerea instituţiei şi Centrul eparhial, cei privaţi de libertate, dar şi personalul angajat, beneficiază de consiliere spirituală din partea preotului rânduit să deservească acest penitenciar. O frumoasă biserică, purtând hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ridicată în curtea unităţii prin osârdia Prea Cucernicului Părinte Mircea Nicolau care a slujit aici pănă nu demult, este loc de reculegere, rugăciune şi sfinţire pentru cei amintiţi.

 

 

Hramul bisericii vechi a Mănăstirii Hodoş-Bodrog

Străvechea mănăstire Hodoş-Bodrog din cadrul Arhiepiscopiei Aradului s- a aflat zilele acestea în straie de sărbătoare, praznicul Intrării Maicii Domnului în Biserică fiind hramul bisericii vechi. La sărbătoare a fost prezent Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, care a săvârşit Sfânta Liturghie înconjurat de un ales sobor de ieromonahi, preoţi şi ierodiaconi. Ca de fiecare dată, Chiriarhul a ţinut să fie prezent în mijlocul obştii monahale şi a pelerinilor care vin aici cu regularitate, pentru a împărtăşi bucuria praznicului şi pentru a arăta neîncetata purtare de grijă faţă de acest aşezământ monahal.

În cadrul Sfintei Liturghii, în cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, Înalt Preasfinţia Sa a arătat legătura praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului cu Sărbătoarea Crăciunului. De asemenea s-a referit la templul din Ierusalim ca prefigurare a Bisericii creştine şi a subliniat importanţa instituţiilor religioase ale popoarelor din toate timpurile şi în mod deosebit a persoanelor consacrate, cu particularitatea pe care societatea însăşi le-a recunoscut-o totdeauna. În mod aparte s-a făcut referire la la Maica Domnului  ca oglindire desăvârşită a consacrării omeneşti în slujirea lui Dumnezeu.

La sfârşitul slujbei, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Iovan Nestor, stareţul sfintei mănăstiri a mulţumit Înalt Preasfinţiei Sale pentru participarea la hramul bisericii vechi a mănăstirii şi pentru permanenta părintească purtare de grijă.

Biserica mănăstirii Hodoş Bodrog este cea mai veche construcţie din ansamblul mănăstiresc, datând din a doua jumătate a secolului XIV, respectiv din anul 1370. Construcţia bisericii este executată în stil triconc bizantin, stil răspândit în întregul Orient creştin, iar începând din secolul XIV şi în Ţările Române. Prin purtarea de grijă şi neobosita trudă a stareţului Nestor Iovan, în ultimii ani s-au executat aici ample lucrări de restaurare a picturii. Cu acest prilej s-au scos la iveală scene care erau acoperite şi la baza turlei s-a descoperit anul în care a fost pictată biserica mănăstirii, 1658, de către Nicodim diaconul.