Bucurii duhovniceşti ale postului Nasterii Domnului, în parohia Baia

Postul Nașterii Domnului sau al Crăciunului ne dă putința curățirii trupești și sufletești. El închipuie ajunarea de patruzeci de zile a Proorocului Moise, precum și postul patriarhilor din Vechiul Testament. După cum aceia așteptau venirea lui Mesia cu post și rugăciune, așa se cuvine să aștepte creștinii și să întâmpine prin ajunare pe „Cuvântul lui Dumnezeu” născut din Fecioara Maria.

Cu aceste învățăminte în suflet, în Duminica a XV-a după Rusalii, credincioșii din parohia Baia, protopopiatul Lipova s-au adunat în biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea Baia unde s-a săvârşit Taina Sfântului Maslu, de către un ales sobor de preoţi format din pr. Murgu Marius de la parohia Groșii Noi, pr. Suba Laurenţiu de la parohia Căprioara, pr. Ardeuan Florin de la parohia Roşia Nouă, pr. Neicu Alexandru de la parohia Lupeşti şi pr. paroh Moţ Raul, fiind înconjuraţi de un număr mare de credincioşi din parohie cât şi din parohiile învecinate. La finalul slujbei pr. Murgu Marius a rostit un frumos cuvânt de învăţătură evidenţiind faptul că Maslul este Taina în care prin rugăciunile preoţilor şi prin ungerea cu untdelemn sfinţit se împărtăşeşte creştinilor bolnavi harul vindecării de boli sufleteşti şi trupeşti, precum şi iertarea păcatelor.

 

Cu acest prilej, preotul paroh, a mulţumit preoților participanți la această Sfântă Taină precum și tuturor credincioşilor care s-au implicat în mod real ca evenimentele din această perioadă de sărbătoare să fie o reuşită spre slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea sufletelor.

Ioan Ignatie Papp – episcopul Unirii celei Mari

poza i. i. papp
Ioan Ignatie Papp

S-au împlinit anul acesta, la 21 ianuarie, 85 de ani de la trecerea la cele veşnice a vrednicului de amintire, vlădica Ioan Ignatie Papp, ierarhul arădean care şi-a înveşnicit memoria şi şi-a legat numele, între alte multiple realizări, de înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Originar din părţile Bihorului, de la Pociovelişte, a fost întotdeauna apropiat Aradului, prin apartenenţa la eparhia din cadrul căreia făcea parte Vicariatul de la Oradea, prin studiile la Institutul Teologic din Arad (1868- 1871), această „alma mater” pentru cea mai mare parte a clerului transilvănean din acea vreme şi nu în ultimul rând ca ostenitor la Cancelaria eparhială: referent, dactilograf, arhivar, consilier al secţiei bisericeşti, preşedinte al Centrului eparhial după moartea episcopului Iosif Goldiş (5 martie 1902).1

Cel care i-a remarcat pentru prima oară calităţile a fost profesorul său de la Institutul Teologic arădean, ajuns în 1870 vicar al Consistoriului de la Oradea şi apoi episcop al Aradului şi mitropolit al Ardealului, Miron Romanul. Acesta îl şi recomandă episcopului de atunci al Aradului, Procopie Ivaşcovici, viitorul mitropolit al Ardealului şi mai apoi patriarh la Carloviţ.2

În mod cert înscăunarea sa ca episcop al Aradului, într-un moment când alţii erau candidaţii în „focul” disputelor electorale pentru scaunul episcopal, a fost una providenţială, modestul vlădică negândindu-se „cel puţin cu vreun an înainte” la această demnitate. După alegeri, dr. Nicolae Oncu, deputat sinodal mărturisea, în catedrala din Arad, că cei ce l-au ales nu au fost conduşi nici de interese de partid, nici de interese personale ci „de interesele mari ale Bisericii noastre”.3

Păstorirea sa ca episcop al Aradului (1903-1925), aproape un sfert de secol, a reprezentat pentru clerul şi credincioşii eparhiei o perioadă de împliniri în multiple planuri: bisericesc, istoric-naţional, cultural-social, administrativ-economic, toate purtând pecetea unei înţelepte cârmuiri şi chivernisiri, aceea a vrednicului vlădică Ioan Ignatie Papp.4

La 4/17 mai 1923, de praznicul Înălţării Domnului, cu prilejul împlinirii celor 20 de ani de când era la cârma episcopiei, ca un gospodar înţelept, îşi prezenta în faţa Sinodului Eparhial cu modestia-i ştiută dar şi cu meticulozitatea caracteristică celui care a cunoscut munca din administraţia eparhială, dezideratele şi împlinirile. Din cuvântarea sa5 am putea reţine că a pus „pond” în toţi aceşti ani pe întărirea religiozităţii, moralităţii şi bunăstării preoţilor şi enoriaşilor săi. Iată cum:

– şi-a ţinut cuvântul şi a restabilit pacea şi bunaînţelegere între fiii diecezei, divizaţi în partide: „mangrişti” şi „hamsişti”;

– în anul 1906 a cumpărat intravilanul cu casa din vecinătatea Consistoriului eparhial, iar în anul 1911 întregeşte intravilanul reşedinţei cu 74 stânjeni pătraţi, plătind din bani proprii 1350 cor. ;

– în anul 1912 pune temelia şi în 1913 sfinţeşte „Şcoala diecezană de fete” transformată ulterior în internat de fete, ajutat de marele mecenat Vasile Stroiescu şi de instituţii româneşti din Arad;

– din economiile personale creează un fond pentru Şcoala de fete, care la finele anului 1922 totaliza 37.432 lei şi un altul pentru Orfelinatul din Beiuş, care la finele aceluiaşi an totaliza 157.695 lei;

– în anul 1915 scoate, în două ediţii, Cartea de rugăciuni, în 26.000 exemplare, pe care o distribuie gratuit în spitale, instituţii de corecţie, preoţilor militari, etc.;

– a renovat seminarul (Institutul) teologic şi internatele cu ajutor de la stat;

– a cumpărat pe banii săi un clopot de 2254 kg., dăruit catedralei, care s-a sfinţit în ziua hirotonirii sale petrecută în catedrala din Sibiu şi s-a tras pentru prima dată a doua zi, la intrarea solemnă a episcopului Ioan Ignatie Papp în oraşul de reşedinţă;6

– a renovat catedrala episcopală şi a pictat-o, i-a renovat clopotele, cu ajutor de la stat şi a sfinţit-o în 25 decembrie 1921;

– a restaurat clădirile din dreapta şi stânga catedralei şi a arătat, cu documente, că aparţin diecezei, împreună cu intravilanul, fiind „date în erar în locul reşedinţei vechi din apropierea Mureşului, demolate la timpul său împreună cu catedrala”, intravilanul fiind în 1913 proprietatea fondului Reşedinţei episcopale iar clădirile ale fondului bisericesc clerical;7

– ctitoreşte biserica din satul natal, Pociovelişte, sfinţită în anul 1907;

– întemeiază Fondul preoţesc din episcopia Aradului, care în 1923 ajunge cel mai mare fond de ajutorare a văduvelor şi orfanilor din familiile preoţeşti din întreaga Mitropolie a Ardealului;

– întemeiază Fundaţia pentru educarea viitorilor preoţi, căreia îi lasă la trecerea la cele veşnice 1 milion de lei. Vasile Goldiş, unul dintre colaboratorii săi cei mai apropiaţi, impresionat de gestul episcopului avea să scrie: „Nu sunt bani mulţi 1 milion de lei pentru feudalii capitalismului bancar, dar sunt nespus de mulţi pentru cel ce avea să-i adune hrănindu-se cu chisăliţă şi stând cu reverenzile cârpite pe tronul arhieresc. Pentru pruncul diaconului din Pociovelişte erau bani foarte mulţi, dar voinţa lui de fier i-a adunat. Spunea că el trebuie să trăiască până îşi va aduna milionul. Vlădicii ceilalţi zâmbeau. Se făceau glume. Dar Dumnezeu vedea sufletul curat al lui Ignatie. Cu boala de moarte în piept l-a ţinut încă lungi, doi ani de zile. Acum 2 săptămâni a întregit fundaţia sa pentru educarea viitorilor preoţi la 1 milion. Apoi s-a culcat în pat şi ieri seară a murit”.8;

N-a fost doar un chivernisitor al averii bisericeşti şi un ctitor neobosit, ci s-a evidenţiat şi a rămas în conştiinţa posterităţii ca un eminent luptător pentru autonomia Bisericii noastre, a şcolilor confesionale din eparhie, ameninţate de atâtea ori cu desfiinţarea.

Sub arhipăstorirea sa, în al doilea deceniu al veacului XX, lumea a cunoscut grozăviile celui dintâi Război mondial. Sub cârmuirea înţeleptului ierarh Ioan I. Papp, în această perioadă Biserica ortodoxă din părţile Aradului a fost o temelie de viaţă românească pe care s-a zidit apoi edificiul României Mari. Lupta pentru Marea Unire face din oraşul Arad, prin Consistoriul eparhial şi membrii săi: episcopul Ioan I. Papp, secretarul consistorial Vasile Goldiş, consistorialii Pr. Gheorghe Ciuhandu, Pr. Mihai Păcăţean, dr. Gh. Crişan, dr. Sever Miclea, Roman Ciorogariu, dr. I. Suciu, Nicolae Zigre, Protopopul Traian Văţean, un bastion al românismului şi al ortodoxiei, locul plămădirii primelor instituţii ale României întregite: Marele Sfat al naţiunii române, Consiliul Naţional Român, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Pentru vlădica Ioan I. Papp „anul 1918 va fi pururi un titlu de glorie” avea să scrie un contemporan al său.

Episcopul Ioan I. Papp a trecut la cele veşnice în seara zilei de 21 ianuarie 1925 la vârsta de 77 de ani şi după o arhipăstorire de 22 de ani. Deşi bolnav şi suferind, mai ales în ultimii 2 ani de viaţă, a vegheat la bunul mers al treburilor eparhiei şi s-a interesat de nevoile preoţilor săi până în ultimele zile de viaţă. Îşi doarme somnul de veci în aşteptarea învierii morţilor şi a veacului ce va să fie, în biserica ctitorită de el în satul Pociovelişte din judeţul Bihor. A rămas în amintirea posterităţii ca un ierarh vrednic cu realizări excepţionale şi totodată de o modestie impresionantă, după cum avea să mărturisească viitorul episcop al Aradului, Andrei Magieru: „nu şi-a dorit nimic din fastul oraşului nici după moarte. Putea să se îngroape în cripta monumentală, pe cruce să-şi scrie numele cu litere de aur, ca mulţi ochi să se oprească asupra lui şi totuşi a preferat să meargă acasă să-şi doarmă somnul de veci în liniştea satului, unde clopotul bisericii sale se va tângui după dânsul, murmurul pâraielor va povesti urmaşilor despre fiul diacului, care a ajuns să poarte coroana de arhiereu.”9

Pomenindu-l, la 85 de ani de la trecerea sa în împărăţia cerească, rugăm pe Atotputernicul Părinte să-i facă parte de veşnică pomenire, între drepţii Săi.

 

Note

  1. Pr. dr. Pavel Vesa, Episcopii Aradului. 1706-2006, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2007, p. 193-196.
  2. ibidem, p. 196.
  3. Tribuna poporului, an VII, nr. 21, 21 ian./5 febr. 1903, p. 1.
  4. Pr. dr. Gh. Liţiu, Episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului (1903-1925), în rev. Mitropolia Banatului, an XIX, nr. 1-3/1969, p. 87-88.
  5. Protocolul şedinţelor sinodului eparhial din anul 1923, Arad, p. 4 u.
  6. Biserica şi şcoala, an XXVII, nr. 17/1903.
  7. Protocolul şedinţelor… 1923, p. 6.
  8. Biserica şi şcoala, an. XLIX, nr. 5, 1 febr. 1925. p. 44.
  9. Andrei Magieru, Pro memoria, în rev. Legea Românească, anul III, nr. 3/1925.

 

Pr. Vasile Pop

Itinerar Chiriarhal 2011

Miercuri, 28 decembrie – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea problemelor curente şi legate de pregătirea Adunării Eparhiale.

 

Marţi, 27 decembrie – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica Mănăstirii Arad Gai

 

Luni, 26 decembrie – Slujirea Sfintei Liturghii la Catedrala Arhiepiscoplaă Veche, Arad

 

Duminică, 25 decembrie – Slujirea Sfintei Liturghii la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treieme Arad. Asistarea la Concertul de colinde susţinut în Paraclisul Penitenciarului Arad. Slujirea Vecerniei la Biserica parohiei Micălaca Veche împărţirea de daruri de Moş Crăciun pentru copii enoriaşilor parohiei

 

Sambătă, 24 decembrie – Primirea corurilor din municipiu şi parohiile învecinate, la Reşedinţa eparhială, cu prilejul Praznicului Naşterii Domnului. Oferirea de daruri colindătorilor.

 

Joi, 22 decembrie – Participarea la momentele aniversare ale Revoluţiei Române din decembrie 1989, la monumentele Revoluţionarilor, Centru, Poliţie, Cetate, Vlaicu, şi săvârşirea parastaselor.

 

Luni, 19 decembrie – Prezidarea şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial, fixarea datei pentru şedinţele anuale ale  Consiliul eparhial şi Adunarii Eparhiale.

 

Duminică, 18 decembrie – Slujirea Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime, Arad. Slujirea parastasului închinat ctitorilor Sfintei Catedrale, Corneliu şi Rucsanda de Bota, şi tuturor donatorilor, binefăcătorilor şi ostenitorilor Catedralei, mutaţi la cele veşnice. Asistarea la concertul corului Catedralei Arhiepiscopale Sfânta Treime, Arad.

 

Sambătă, 17 decembrie – Asistarea la slujba Vecerniei în Catedrala Arhiepiscopală, Arad.

 

Luni, 12 decembrie – Prezidarea şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial.

 

Duminică, 11 decembrie – Binecuvântarea lucrărilor interioare şi exterioare executate la biserica Parohiei Apateu, protopopiatul Ineu. Slujirea Sfintei Liturghii. Binecuvântarea lucrărilor interioare şi exterioare la biserica parohiei Macea, protopopiatul Arad, slujirea Vecerniei.

 

Sambătă, 10 decembrie – Asistarea la slujba Vecerniei la Catedrala Arhiepiscopală.

 

Joi, 8 decembrie – Vizitarea şantierului de pictură al Catedralei Arhiepiscopale, Sfânta Treieme  Arad.

 

Miercuri, 7 decembrie – Participarea la parastasul prof. Alexandru Roz şi a profesorilor decedaţi ai Universităţii de Vest Vasile Goldiş.

Marţi, 6 decembrie – Participarea la festivităţile organizate de Mitropolia Clujului cu prilejul aniversării a 90 de ani de la reînfinţarea eparhiei, la invitaţia Înaltpreasfinţitului Andrei, Mitropolitul Clujului. Slujirea Sfintei Liturghii în alesul sobor de ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod, al B O R condus de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

 

Luni, 5 decembrie – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial.

 

Duminică, 4 decembrie – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica parohiei Horia, protopopiatul Arad. Hirotesia întru iconom a Pr. Prof. Lucian Farcaşiu.

 

Sambătă, 3 decembrie – Asistarea la slujba Vecerniei la Catedrala Arhiepiscopală.

 

Vineri, 2 decembrie – Asistarea la  Tedeum,  cu prilejul împlinirii a 27 de ani de la instalarea la cârma Eparhiei  Aradului, la Paraclisul Reşedinţei eparhiale. Primirea la reşedinţa eparhială a preoţilor, protopopilor, delegaţilor Sfintelor Mănăstiri ai Şcolilor teologice, ai autorităţilor locale, cu prilejul recepţiei oferite.

 

Joi, 1 decembrie – Participarea la festivităţile organizate de Universitatea Vasile Goldiş Arad cu prilejul Zilei Naţionale, prin săvârşirea unei slujbe de pomenire în dimineaţa zilei, la bustul corifeului Marii Uniri Vasile Goldiş. Slujirea parastasului Corifeilor Marii Uniri, Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop, Ioan Suciu la cimitirul Eternitatea, depunerea coroanelor de flori. Săvârşirea slujbei tedeumului la Crucea martirilor din municipiu Arad, cu prilejul cinstirii Zilei Naţionale de 1 Decembrie.

 

Miercuri, 30 noiembrie – Slujirea Sfintei Liturghii  la  paraclisul în construcţie al Parohiei Pecica II. Săvârşirea slujbei de inaugurare a unui compex hotelier, în loc Pecica. Participarea la un Dineu oficial oferit de Consiliul Judeţean Arad, la Hotel Parc, Arad, cu prilejul Zilei Naţionale a ţării.

 

Marţi, 29 noiembrie – Asistarea la  slujba Vecerniei, în Catedrala Arhiepiscopală Arad. Participarea la un Dineu oficial, oferit de Primăria municipiului Arad, la Casa Armatei, cu prilejul Zilei Naţionale a României.

 

Luni, 28 noiembrie – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial.

 

Duminică, 27 noiembrie – Binecuvântarea lucrărilor de reparaţii interioare şi exterioare, la biserica parohiei Măsca, protopopiatul Lipova. Slujirea Sfintei Liturghii.

 

Sambătă, 26 noiembrie – Asistarea la slujba Vecerniei  la Catedrala Arhiepiscopală.

 

Vineri, 25 noiembrie – Participarea la festivitatea de înmânare a diplomelor, participanţilor la proiectul iniţiat de Arhiepiscopie în parteneriat cu alte eparhii pentru  formarea de manageri de proiecte, pentru atragerea fondurilor europene.

 

Miercuri, 23 noiembrie – Prezidarea Cercului pastoral misionar al preoţilor din municipiul Arad organizat de parohia Arad-Bujac, având ca temă Sfântul Botez şi Sfânta Taină a Cununiei.

 

Marţi, 22 noiembrie – Vizitarea şantierului de pictură al Paraclisului Catedralei Arhiepiscopale, Arad. Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial.

 

Luni, 21 noiembrie – Târnosirea Paraclisului de iarnă a bisericii Sfintei Mănăstiri Hodoş Bodrog. Slujirea sfintei Liturghii în biserica târnosită a Mănăstirii.

 

Duminică, 20 noiembrie – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica parohiei Sepreuş, protopopiatul Ineu. Sfinţirea noilor clopote ale bisericii parohiale. Prezidarea cercului misionar al zonei Chişineu Criş, organizat în parohia Ţipari, protopopiatul Arad, participarea la Sfântul Maslu.

 

Sambătă, 19 noiembrie – Asistarea la slujba Vecerniei la Catedrala Arhiepiscopală, Arad.

 

Vineri, 18 noiembrie – Participarea la Sesiunea Naţională de Comunicări, cu tema Aradul şi Astra-150 de ani de istorie, organizat de Universitatea de Vest Vasile Goldiş.

 

Marţi, 15 noiembrie – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial.

 

Luni, 14 noiembrie – Participarea la lucrările Simpozionului internaţional organizat de Facultatea de teologie Arad, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la reînfinţare, simpozion dedicat Sfântului Botez şi Sfintei Cununii. Asistarea la slujba Tedeumului.

 

Duminică, 13 noiembrie – Slujirea Sfintei Liturghii la Catedrala Sfânta Treime, Arad. Slujirea Vecerniei şi a Acatistului Sfântului Ioan Gură de Aur, asistarea la Săvârşirea Sfintei Taine a Maslului, toate la Catedrala Sfânta Treime Arad.

 

Sambătă, 12 noiembrie – Slujirea Vecerniei cu litie la Catedrala Sfânta Treime, Arad, cu prilejul începutului prăznirii Sfântului Ioan Gură de Aur, slujirea privegherii Sfântului, participarea la procesiunea cu racla ce cuprinde o părticică din moaştele Sfântului, în jurul Catedralei.

 

Vineri, 11 noiembrie – Slujirea Sfintei Liturghii la Paracsisul Facultăţii de Teologie, Arad, cu prilejul prăznuirii unuia din hramuri – Sfântul Mucenic Mina.

 

Joi, 10 noiembrie – Participarea la Sinaxa stareţilor şi stareţelor, Sfintelor Mănăstiri din cuprinsul eparhiei, organizată cu binecuvântarea IPS Irineu, mitropolitul Olteniei, la Mănăstirea Vasiova, Eparhia Caransebeşului.

 

Miercuri, 9 noiembrie – Slujirea Sfintei Liturghii la biserica Schitului cu hramul –Bunavestire – loc. Almaş, protopopiatul Sebiş.

 

Marti, 8 noiembrie – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica Mănăstirii Roşia, protopopiatul Sebiş. Hirotonia întru preot a diaconului Ştefănuţ Lucian – Ioan, pentru Parohia Mădrigeşti.

 

Luni, 7 noiembrie – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial. Asistarea la slujba Vecerniei la Catedrala Arhiepiscopală.

 

Duminică, 6 noiembrie – Târnosirea bisericii parohiei Joia Mare, protopopiatul Sebiş, slujirea Sfintei Liturghii. Hirotesia întru iconom a P.C. Pr. Paroh. Alexa Birău.

 

Sambătă, 5 noiembrie – Asistarea la slujba Vecerniei  la Catedrala Arhiepiscopală Arad.

 

Vineri, 4 noiembrie – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica parohiei Arad Centru, hirotonia întru diacon a  teologului Lucian – Ioan Ştefănuţ, şi întru preot a diaconului Victor Bocancios, pentru parohia Ususău, protopopiatul Lipova.

 

Joi, 3 noiembrie – Slujirea Sfintei Liturghii la biserica parohiei Arad Centru, hirotonia întru diacon a teologului Victor Bocancios şi întru preot a diaconului Gabriel – Ioan Vladu, pentru parohia Ciunteşti, protopopiatul Ineu.

 

Miercuri, 2 noiembrie – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica parohiei Arad Centru, hirotonia întru diacon pe teologul Gabriel – Ioan Vladu şi preot pe diaconul Raul – Adrian Moţ, pentru parohia Baia, protopopiatul Lipova.

 

Marţi, 1 noiembrie – Slujirea Sfintei Liturghii la Biserica Parohiei Arad – Centru, Catedrala Arhiepiscopală Veche, hirotonia întru diacon a licenţiatului în teologie Raul – Adrian Moţ.

 

Duminică, 30 octombrie – Participarea la festivităţile prilejuite de proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Simion Ştefan, Mitropolitul Transilvaniei, la Alba Iulia.

 

Sâmbătă, 29 octombrie – Participarea la festivităţile prilejuite de proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Andrei Şaguna, Mitropolitul Ardealului, la Sibiu.

 

Luni, 24 octombrie – Participarea la festivităţile organizate de Patriarhia Română Bucureşti, cu prilejul aducerii spre închinare a Cinstitului Cap al Sfântului Apostol Andrei, a icoanei Prodromiţa de la Muntele Athos. Sfinţirea Paraclisului Catedralei Neamului. Participarea la lucrările Şedinţei Sfântului Sinod al B.O.R., şi la prăznuirea Hramului Catedralei Patriarhale, a prănuirii Sfîntului Dimitriei Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor, a sărbătoririi Sfântului Iachint, Mitropolitul Tării Româneşti.

 

Duminică, 23 octombrie – Binecuvântarea lucrărilor de reparaţii interioare şi exterioare executate la biserica parohiei Hălmagiu, protopopiatul Sebiş, slujirea Sfintei Liturghii. Sfinţirea casei parohiale şi a muzeului parohial.

 

Sâmbătă, 22 octombrie – Slujirea parastasului de pomenire a tatălui Preacuv. Părinte Visarion Neag, exarhul mănăstirilor din eparhia Devei, în cimitirul parohiei Vladimirescu, protopopiatul Arad. Săvârşirea Sfintei Taine a Cununiei tinerilor Silviu şi Bianca Faur la Catedrala Sfânta Treime Arad.

 

Vineri, 21 octombrie – Asistarea la slujba Vecerniei la Catedrala Sfânta Treime Arad, vizitarea şantierului de pictură al paraclisului Catedralei, întâlnirea cu formaţia corală a Liceului de Artă Sabin Drăgoi, Arad, care reprezintă Mitropolia Banatului la concursul coral organizat la Patriarhia Română.

 

Marţi, 18 octombrie – Prezidarea Conferinţei preoţeşti semestriale de toamnă în protopopiatul Arad.

 

Duminică, 16 octombrie – Binecuvântarea lucrărilor interioare şi exterioare a Bisericii parohiei Roşia Nouă, protopopiatul Lipova, slujirea Sfintei Liturghii.

 

Sâmbătă, 15 octombrie – Asistarea la slujba Vecerniei la Catedrala Arhiepiscopală, Arad.

 

Vineri, 14 octombrie – Târnosirea bisericii Paraclisului Schitului cu hamul Bunavestire, aparţinător Mănăstirii Hodoş Bodrog, slujirea Sfintei Liturghii.

 

Luni, 10 octombrie – Participarea la Simpozionul internaţional, organizat de Facultatea de Teologie, Arad cu prilejul aniversării a 20 de ani de la reînfinţare.

 

Duminică, 9 octombrie – Binecuvântarea lucrărilor de reparaţii interioare şi exterioare executate la biserica parohiei Archiş, protopopiatul Ineu, slujirea Sfintei Liturghii.

 

Sâmbătă, 8 octombrie – Slujirea parastasului de pomenire a vrednicului slujitor Pr. Ioan Popa, la biserica parohiei Arad Centru.

 

Miercuri, 5 octombrie – Participarea la întâlnirea cu prof. de religie şi cordonatorii de cateheză în vederea implementării programului “Alege Şcoala”, iniţiat de Patriarhia Română.

 

Luni, 3 octombrie – Participarea la festivitatea  de deschidere a anului academic al Universităţii de Veste Vasile Godiş Arad, prin slujba de pomenire a patronului spiritual al acesteia Vasile Goldiş, corifeu al Marii Uniri.

 

Duminică, 2 octombrie – Târnosirea bisericii parohiei Satu Mare, protopopiatul Arad, slujirea Sfintei Liturghii.

 

Sâmbătă, 1 octombrie – Participarea la deschiderea anului universitar la Facultatea de Teologie Arad. Asistarea la slujba Vecerniei la biserica parohiei Arad-Centru.

 

Vineri, 30 septembrie – Participarea la festivitatea  aniversării întronizării Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, la Reşedinţa patriarhală –Bucureşti.

 

Miercuri, 28 septembrie – Participarea la festivităţile prilejuite de lansarea unor cărţi editate de Centru de Cultură Judeţean Arad. Vizitarea Centrului de formare de manager de proiect ca locaţie în  Moneasa, Jud. Arad.

 

Luni, 26 septembrie – Însoţirea Prefericitului Părinte Patriarh Daniel în vizitarea Seminarului Teologic Liceal Arad. Însoţirea Prefericitului Părinte Patriarh Daniel la Aeroportul internaţional Timişoara la plecarea spre Bucureşti.

 

Duminică, 25 septembrie – Slujirea în soborul condus de Preafericitul Părinte Daniel, Patriahul B.O.R., alături de membrii  Sfântului Sinod prezenţi, a Slujbei de târnosire a noii biserici a Mănăstirii Arad Gai şi a Sfintei Liturghii. Însoţirea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în vizitarea şantierului de pictură al Catedralei Arhiepiscopale Sfânta Treime Arad.

 

Sâmbătă, 24 septembrie – Însoţirea Prefericitului Părinte Patriarh Daniel în vizitarea Mănăstirii Hodoş Bodrog.

 

Vineri, 23 septembrie – Primirea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pe aeroportul internaţional Timişoara.

 

Joi, 22 septembrie – Vizitarea şantierului de construcţie al Catedralei Sfânta Treime Arad.

 

Luni, 19 septembrie – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial.

 

Duminică, 18 septembrie – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica parohiei Ghioroc, protopopiatul Lipova. Sfinţirea unui monument închinat eroilor celor două războaie mondiale din comuna Ghioroc.

 

Sâmbătă, 17 septembrie – Participarea la ceremonialul militar şi religios, prin slujba de pomenire şi depuneri de coroane la Monumentul Eroilor de la Păuliş, protopopiatul Lipova, cinstirea eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale pe valea Mureşului. Asistarea la slujba Vecernie la Catedrala arhiepiscoplală.

 

Miercuri, 14 septembrie – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica Mănăstirii Feredeu, protopopiatul Lipova.

 

Luni, 12 septembrie – Participarea la festivităţile deschiderii anului şcolar la Colegiul Economic, Seminarul Teologic Liceal  Arad şi Scolii generale private din localitatea Zimand Cuz, protopopiatul Arad

 

Duminică, 11 septembrie – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica parohiei Aluniş, Protopopiatul Arad.

 

Sâmbătă, 10 septembrie – Asistarea la slujba Vecerniei la Catedrala Arhiepiscopală Arad.

 

Vineri, 9 septembrie – Săvârşirea unei slujbe de pomenire la bustul eroului naţional Avram Iancu din faţa Palatului Justiţiei, Arad. Participarea la şedinţa membrilor fondatori ai Fundaţiei Vasile Goldiş, Arad. Binecuvântarea lucrărilor la edificiul Universităţii de Vest Vasile Goldiş, Arad.

 

Joi, 8 septembrie – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica Mănăstirii Arad Gai, cu prilejul prăznuirii hramului. Participarea la slujba Vecerniei în biserica parohiei Arad Gai.

 

Miercuri, 7 septembrie – Săvârşirea Vecerniei cu litie în biserica Mănăstirii Arad Gai, asistarea la săvârşirea Sfintei Taine a Maslului şi a privegherii cu prilejul prăznuirii hramului –Naşterea Maicii Domnului.

 

Duminică, 4 septembrie – Binecuvântarea lucrărilor de reparaţii înterioare şi exterioare executate la biserica parohiei Birchiş, protopopiatul Lipova. Hirotesia întru iconom stavrofor a P.C. Părinte Eugen Budiul.

 

Sâmbătă, 3 septembrie – Săvârşirea Sfintei Taine a Cununiei unor tineri, în biserica parohiei Ghioroc, protopopiatul Lipova.

 

Joi, 1 septembrie – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica Sfintei Mănăstiri Arad Gai,cu prilejul prăznuirii hramului Sfântul Simion Stâlpnicul.

 

Luni, 29 august – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica Mănăstirii Arad Gai.

 

Duminică, 28 august – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica parohiei Buteni, protopopiatul Sebiş, cu prilejul întâlnirii fiilor satului.

 

Sâmbătă, 27 august – Asistarea la slujba Vecerniei la Catedrala Arhiepiscopală Arad.

 

Joi, 25 august – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial.

 

Marţi, 23 august – Prezidarea Comisiei de recepţie a lucrărilor de pictură în altarul Catedralei Sfânta Treime Arad.

 

Luni, 22 august – Participarea la festivităţile organizate de municipalitatea oraşului Arad cu prilejul Zilelor Aradului.

 

Duminică, 21 august – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica parohiei Arad Bujac, cu prilejul sărbătoririi zilei cartierului. Participarea la întrunirea pe ţară a Asociaţiei Oastea Domnului organizată la Catedrala Arhiepiscopală Veche, Arad. Slujirea Vecerniei în cadrul adunării Oastei Domnului.

 

Sâmbătă, 20 august – Asistarea la slujba Vecerniei în Catedrala Arhiepiscopală.

 

Joi, 18 august – Prezidarea examenului de Capacitate preoţească organizat la Centrul eparhial.

 

Luni, 15 august – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica Mănăstirii Hodoş Bodrog, cu prilejul prăznuirii hramului. Slujirea Vecerniei în biserica parohiei Firiteaz, protopopiatul Arad.

 

Duminică, 14 august – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica Sfintei Mănăstiri Arad Gai. Slujirea Vecerniei în ajunul Preznicului Adormirii Maicii Domnului în biserica Mănăstirii Hodoş Bodrog. Participarea la procesiunea îndătinată la praznic – Drumul Crucii. Slujirea privegherii praznicului Adormirii Maicii Domnului la Biserca Mănăstirii Arad Gai.

 

Sâmbătă, 13 august – Slujirea Sfintei Liturghii la paraclisul Facultăţii de Teologie Arad, cu prilejul prăznuirii hramului – Sfântul Maxim Mărturisitorul.

 

Marţi, 9 august – Primirea la Reşedinţa eparhială a P.S. Siluan Episcopul românilor din Ungaria, împreună cu o delegaţie maghiară, în vederea implementării unui proiect transfrontalier, de reabilitare a monumentelor istorice.

 

Duminică, 7 august – Binecuvântarea lucrărilor de reparaţii la Biserica parohiei Şiclău, protopopiatul Arad. Hirotesia întru iconom a Pr. paroh. Radu Marin Sava.

 

Sâmbătă, 6 august – Târnosirea bisericii Sfintei Mănăstiri Hodoş –Bodrog, slujirea Sfintei Liturghii.

 

Vineri, 5 august – Asistarea la slujba vecerniei la Catedrala Arhiepiscopală Arad.

 

Luni, 1 august – Prezidarea  Permanenţei Consiliului Eparhial

 

Duminică, 31 iulie – Binecuvântarea lucrărilor de reparaţii interioare şi exterioare a bisericii parohiei Căprioara, protopopiatul Lipova. Participarea la serbarea localităţii. Vizitarea filiei Valea Mare şi a şantierului de reparaţii a bisericii.

 

Vineri, 29 iulie – Participarea la festivităţile prilejuite de Ziua Naţională a Imnului României.Vizitarea şantierului de pictură al Catedralei Sfânta Treime  Arad.

 

Luni, 25 iulie – Prezidarea şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial.

 

Duminică, 24 iulie – Binecuvântarea lucrărilor de reparaţii interioare şi exterioare executate la biserica parohiei Monoroştia, protopopiatul Lipova. Hirotesia întru iconom stavrofor a Pr. paroh Pascu Butar.

 

Joi – Vineri, 21 – 22 iulie – Participarea la lucrările Sfântului Sinod al B O R, la reşedinţa Patriarhiei Române.

 

Miercuri, 20 iulie – Slujirea Sfintei Liturghii în sobor arhieresc la Catedrala din Caransebeş de hramul acesteia.

 

Luni, 18 iulie – Prezidarea Permaneţei Consiliului Eparhial.

 

Duminică, 17 iulie – Slujirea Sfintei Liturgii la biserica în construcţie din parohia Arad-Şega I, protopopiatul Arad.

 

Sâmbătă, 16 iulie – Asistarea la slujba Vecerniei la Catedrala Arhiepiscopală.

 

Miercuri, 13 iulie – Primirea la Centrul eparhial, a elevilor şcolilor arădene, ce au obţinut nota 10 la examenul de bacalaureat 2011, rostirea unui cuvânt de felicitare,oferire diplomei de merit şi a unor cărţi bisericeşti.

 

Luni, 11 iulie – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial.

 

Duminică, 10 iulie – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica parohiei Covăsânţ, protopopiatul Lipova, împreună cu P.S.  Siluan, episcopul românilor din Ungaria. Deschiderea festivă a celei de a II ediţii a Festivalului de tradiţii şi obiceiuri româneşti, din jurul graniţelor României, festivitate organizată cu Înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

 

Sâmbătă, 9 iulie – Asistarea la slujba vecerniei în Catedrala Arhiepiscopală.

 

Miercuri, 6 iulie – Participarea la vernisajul de pictură a D-nei Elena Boţan, la Galeria de Artă din Arad.Vizitarea şantierului de pictură al Catedralei Sfânta Treime Arad, întâlnire cu pictorul mozaicar Virgil Moraru din Iaşi.

 

Marţi, 5 iulie – Prezidarea examenului de licenţă în teologie la Facultatea de Teologie Arad, asistarea la festivităţile depunerii jurământului de credinţă a celor ce au obţinut licenţa în teologie.

 

Luni, 4 iulie – Participarea la deschiderea oficială a Şcolii de vară francofone, din cadrul Universităţii de Vest Vasile Goldiş Arad.

 

Duminică, 3 iulie – Târnosirea bisericii parohiei Vasile Goldiş, protopopiatul Ineu. Slujirea Sfintei Liturghii. Slujirea Vecerniei în biserica parohiei Şilindia, protopopiatul Ineu, oficierea parastasului de veşnică pomenire, distinsului Protop Ştefan Lungu.

 

Sâmbătă, 2 iulie – Slujirea Sfintei Liturghii, la Biserica Schitului Tămand cu hramul Aşezarea Veşmântului Născătoarei de Dumnezeu, protopopiatul Ineu.

 

Vineri, 1 iulie – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial

 

Miercuri, 29 iunie – Slujirea Sfintei liturghii la Paraclisul Arhiepiscopal cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din cimitirul Pomenirea Arad.

 

Luni, 24 iunie – Prezidarea şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial.

 

Duminică, 26 iunie – Participarea la festivităţile de sfinţirea şi arborarea drapelului României, cu prilejul Zilei Drapelului, la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime Arad şi pe platoul din faţa Palatului administrativ Arad. Slujirea Sfintei Liturghii la Paraclisul Penitenciarului de maximă siguranţă din Arad, cu prilejul apropiatei prăznuiri a hramului Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.

 

Sâmbătă, 25 iunie – Asistarea la slujba Vecerniei în Catedrala Arhiepiscopală.

 

Vineri, 24 iunie – Slujirea Sfintei Liturghii la Catedrala Arhiepiscopală Veche, cu prilejul prăznuirii hramului –Naşterea Sfîntului Ioan Botezătorul.

 

Joi, 23 iunie – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial.

 

Miercuri, 22 iunie – Participarea la lansarea cărţii P.C. Pr. Dr. Pavel Vesa – Protopop dr.Gheorghe Ciuhandu 1875 – 1947, organizată la Consiliul Judeţean Arad.

 

Marţi, 21 iunie – Participarea la şedinţa Sinodului Mitropolitan la Sfânta Mănăstire Tismana.

 

Duminică, 19 iunie – Târnosirea bisericii parohiei Chişineu Criş II, slujirea Sfintei Liturghii. Săvârşirea Vecerniei şi a Tainei Sfântului Maslu în parohia Şimand, protopopiatul Arad.

Sâmbătă, 18 iunie – Asistarea la slujba Vecerniei la catedrala Arhiepiscopală.

 

Vineri, 17 iunie – Participarea la festivitatea de încheiere a anului şcolar la Seminarul Teologic Liceal Arad.

 

Miercuri, 15 iunie – Participarea la cursul festiv al Facultăţii de Stiinţe Economice din cadrul Univerisităţii de Vest Vasile Goldiş Arad.

 

Luni, 13 iunie – Slujirea Sfintei Liturghii în Catedrala Sfânta Treime Arad, cu prilejul prăznuirii Hramului. Pariciparea la slujba Vecerniei şi Acatistul Sfintei Treimi la Catedrala Arhiepiscopală Arad.

 

Duminică, 12 iunie – Asistarea la utrenie şi slujirea Sfintei Liturghii, unite cu vecernia de Rusalii la Catedrala Sfânta Treime Arad. Săvârşirea slujbei de Te-Deum în Biserica parohiei Frumuşeni, protopopiatul Arad, cu prilejul prăznuirii hramului.

 

Sâmbătă, 11 iunie – Asistarea la slujba Vecerniei la Catedrala Arhiepiscoplală.

 

Vineri, 10 iunie – Participarea la lucrările celui de-al III – lea Congres Inrnaţional al Societăţii de Bilologie Moleculară, organizat de Universitatea Vasile Goldiş Arad.

 

Joi, 9 iunie – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial.

 

Marţi, 7 iunie – Participarea la festivităţile prilejuite de acordarea titlului academin Dr. Honoris Causa, doamnei Helga Stan Lotter, la Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad.

 

Luni, 6 iunie – Vizită de lucru la şantierul de pictură al Catedralei Sfânta Treime Arad.

 

Duminică, 5 iunie – Participarea la slujba Sfintei Liturghii şi la festivităţile prilejuite de instalarea în scaunul Arhiepiscopal al Alba Iuliei, a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Irineu.

 

Sâmbătă, 4 iunie – Asistarea la Sfânta Liturgie şi la Te-Deum de ziua naşterii cu un cuvânt festiv. Asistarea la slujba Vecerniei la catedrala Arhiepiscopală.

 

Vineri, 3 iunie – Participarea la cursul festiv al absolvenţilor Facultăţii de farmacie, la Teatrul de Stat Arad. Oferirea unei recepţii cu prilejul sărbătoririi zile de naştere a Ierarhului, la reşedinţa eparhială, preoţilor, reprezentanţilor autorităţilor locale şi credincioşilor din municipiu.

 

Joi, 2 iunie – Slujirea parastasului la statuia eroului necunoscut din parcul Avraam Iancu, cu prilejul zilei eroilor, depuneri de coroane şi rostirea unei alocuţiuni, săvârşirea slujbei de pomenire a eroilor nemului, depuneri de coroane la Cimitirul orăşănesc Pomenirea din Arad. Participarea la Sfânta Liturghie, la Catedrala Veche, oficierea parastasului de pomenire a eroilor neamului, în Catedrală.

Săvârşirea slujbei de sfinţire a noului monument ridicat în comuna Siria, protopopiatul Lipova întru cinstirea şi pomenirea eroilor comunei căzuţi în luptă în cele două războaie mondiale, săvârşirea slujbei de pomenire a eroilor.

 

Miercuri, 1 iunie – Prezidarea Conferinţei preoţeşti la protopopiatul Arad, acordarea audienţelor pentru preoţii din protopopiat.

 

Miercuri, 31 mai – Prezidarea Conferinţei preoţeşti la protopopiatul Ineu, acordarea audienţelor pentru preoţii din protopopiat.

 

Luni, 30 mai – Prezidarea Conferinţei preoţeşti la protopopiatul Sebiş, acordarea audienţelor pentru preoţii din protopopiat.

 

Duminică, 29 mai – Binecuvântarea lucrărilor de reparaţii interioare şi exterioare la biserica parohiei Şeitin, protopopiatul Arad. Slujirea Sfintei Liturghii. Asistarea la slujba Vecerniei în Biserica parohiei Arad-Centru şi la festivitatea de încheiere a anului şcolar, pentru anul terminal al Seminarului Teologic Liceal Arad.

 

Sâmbătă, 28 mai – Asistarea la slujba Vecerniei la Catedrala Arhiepiscopală.

 

Miercuri, 25 mai – Pariciparea la Simpozionul naţional al Facultăţii de teologie Arad, cu tema – Sfânta Taină a Botezului şi a Cununiei. Participarea la festivitatea premierii olimpicilor arădeni la matematică, organizat de Inspectoratul şcolar al Judeţului Arad,  la Teatrul de Stat Arad.

 

Marţi, 24 mai – Participarea la Cursul festiv din cadrul Facultăţii de Stomatologie Arad, organizat la filarmonica de Stat din Arad.

 

Luni, 23 mai – Participarea la cursul festiv din Seminarului Teologic Liceal Arad.

 

Duminică, 22 mai – Târnosirea noii Biserici din parohia Avram Iancu, protopopiatul Sebiş. Slujirea Sfintei Liturghii. Hirotesia întru iconom stavrofor a P.C Pr. Ştefăniţă Muţ.

 

Sâmbătă, 21 mai – Târnosirea Paraclisului din cadrul Spitalului de neuropsihiatriae din localitatea Mocrea Protopopiatul Ineu. Slujirea Sfintei Liturghii.

 

Joi, 19 mai – Participarea la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la convocarea Prefericitului Părinte Daniel, la Palatul Patriarhiei Române Bucureşti.

 

Duminică, 15 mai – Binecuvântarea lucrărilor de reparaţii interioare şi exterioare la biserica Parohiei Groşii Noi, slujirea Sfintei Liturghii. Sfinţirea unei Troiţe amplasată la intrarea în comună.

 

Sâmbătă, 14 mai – Săvârşirea parastasului de pomenire a Pr. Ioan Popa, fost vicar eparhial la biserica parohiei Arad-Centru.

 

Vineri, 13 mai – Vizită la şantierul de pictură al Catedralei Sfânta Treime Arad.

 

Joi, 12 mai – Întâlnire de lucru cu profesorii de religie la Liceul Aurel Vlaicu Arad, sfinţirea unui cabinet de religie, din cadrul aceleaşi şcoli, decernarea premiilor la concursul “Copilul în familie” la faza pe eparhie, desfăşurat aici.

 

Miercuri, 11 mai – Prezidarea examenului de evaluare a competenţelor profesionale, la Seminarul Teologic Liceal Arad, Sfinţirea sediului Centrului de voluntariat al Judeţului Arad.

 

Luni, 10 mai – Participarea la festivităţile organizate de Prefectura Arad, la statuia eroului necunoscut din municipiu, cu prilejul sărbătoririi zilei independenţei de Stat a României, săvîrşirea unui Te-Deum.Vizitarea şantierului de pictură al catedralei Sfânta Treime Arad.

 

Duminică, 8 mai – Târnosirea bisericii parohiei Zăbalţ, protopopiatul Lipova, slujirea Sfintei Liturghii, Slujirea vecerniei la biserica parohiei Dorgoş, protopopiatul Lipova.

 

Sâmbătă, 7 mai – Asistarea la slujba Vecerniei la Catedrala Arhiepiscopală.

 

Vineri, 6 mai – Vizitarea şantierului de pictură al Catedralei Sfânta Treime Arad.

 

Joi, 5 mai – Prezidarea Permanenţei Consililui Eparhial.

 

Marţi, 3 mai – Participarea la festivităţile organizate de către Episcopia Caransebeşului, în oraşul de reşedinţă Caransebeş, cu prilejul sărbătorii oraşului, şi la simpozionul organizat pe tema “Episcopul Veniamin Nistor”

 

Duminică, 1 mai – Slujrea Sfântei Liturghii la Biserica Sfintei Mănăstirii Lainici, în soborul ierarhilor condus de Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi la slujba de canonizare a Sfântului Irodion de la Lainici.

 

Sâmbătă, 30 aprilie – Participarea la întălnirea cu profesorii de religie, organizată la Grupul Şcolar Aurel Vlaicu, cu prezidarea concursului „Hristos în şcoală – cunoaştere şi trăire”, etapa finală pe eparhie.

 

Vineri, 29 aprilie – Slujirea Sfintei Liturghii la Biserica Mănăstirii Crişan, Eparhia Devei şi Hunedoarei la invitaţia P.S. Părinte Episcop Gurie Georgiu, la prăznuirea hramului.

 

Marţi, 26 aprilie – Slujirea Sfintei Liturghii la Biserica Mănăstirii Arad Gai.

 

Luni, 25 aprilie – Slujirea Sfintei Liturghii la Catedrala Veche Arad. Hirotonia întru diacon a licenţiatului în teologie Paul Orădan, cîntăreţ la biserica parohiei Arad-Centru.

 

Duminică, 24 aprilie – Săvârşirea Slujbei Sfintei Învieri la Catedrala Sfânta Treime Arad. Săvârşirea Sfintei Liturghii la Catedrala Sfânta Treime Arad, de praznicul Învierii Domnului. Slujirea Vecerniei la Catedrala veche şi oferirea îndătinatei recepţii la reşedinţa eparhială, preoţilor şi credincioşilor din municipiul Arad.

 

Sâmbătă, 23 aprilie – Slujirea Sfintei Liturghii la Catedrala Sfânta Treime Arad. Primirea Sfintei lumini la aeroportul Arad, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, distribuirea Sfintei lumini de la aeroport, preoţilor din cuprinsul eparhiei, spre a fi împărţită la Slujba Învierii la bisericile de parohie.

 

Vineri, 22 aprilie – Asistarea la slujba  Ceasurilor Împărăteşti, participarea la tradiţionala procesiune a Drumului Crucii, la Mănăstirea Hodoş Bodrog. Săvârşirea Slujbei Vecerniei cu punerea în mormânt, la Catedrala Sfânta Treime Arad. Slujirea Prohodului Domnului la Catedrala eparhială.

 

Joi, 21 aprilie – Slujirea Sfintei Liturghii la Catedrala Sfânta Treime Arad.Săvârsirea Deniei din Joia Mare, la Catedrala Sfânta Treime Arad.

 

Miercuri, 20 aprilie – Slujirea Deniei la Catedrala Sfânta Treime Arad.Înregistrarea unui mesaj pentru TV. Arad, de Sfintele Paşti.

 

Marţi, 19 aprilie – Slujirea Deniei la Catedrala Sfânta Treime Arad

 

Luni, 18 aprilie – Slujirea Deniei la Catedrala Sfânta Treime Arad. Înregistrarea unui mesaj de Sfintele Paşti.

 

Duminică, 17 aprilie – Slujirea Sfintei Liturghii la Catedrala Sfânta Treime Arad. Slujirea Deniei la biserica Catedralei Vechi Arad.

 

Sâmbătă, 16 aprilie – Săvârşirea parastasului de pomenire, a vrednicului Pr. Teodor Grucean, fost vicar eparhial,la biserica parohiei Arad-Centru.

 

Vineri, 15 aprilie – Participarea la comisia de acordare a titlului academic de Doctor, PC. Pr. Vasile Pop, consilier cultural la Centrul eparhial, la Universitatea Babeş Balyai din Cluj Napoca, susţinând referatul aferent.

 

Joi, 14 aprilie – Vizită de lucru la şantierul de pictură, al Catedralei Sfânta Treime Arad.

 

Luni, 11 aprilie – Prezidarea Permanenţei Consililui Eparhial.

 

Duminică, 10 aprilie – Slujirea Sfintei Liturghii la biserica Mănăstirii Arad Gai.

 

Sâmbătă, 9 aprilie – Asistarea la slujba Vecerniei la biserica parohiei Arad-Centru.

 

Vineri, 8 aprilie – Săvârşirea Deniei, la Catedrala Sfânta Treime Arad.

 

Joi, 7 aprilie – Întâlnire de lucru, cu echipa de pictori ai Catedralei Sfânta Treime Arad.

 

Miercuri, 6 aprilie – Săvârşirea Deniei la Catedrala Sfânta Treime Arad.

 

Luni, 4 aprilie – Vizitarea şantierului de pictură al Catedralei Sfânta Treime Arad.

 

Duminică, 3 aprilie – Slujirea Sfintei Liturghii la biserica parohiei Cintei, protopopiatul Arad.

 

Sâmbătă, 2 aprilie – Asistarea la slujba vecerniei în biserica parohiei Arad-Centru.

 

Vineri, 1 aprilie – Prezidarea Permanenţei Consililui Eparhial.

 

Joi, 31 martie – Participarea la cercul misionar pastoral al preoţilor din municipiul Arad, organizat la sala de festivităţi a Centrului pastoral-misionar „Sf. Ierarh Nicolae” al parohiei Arad-Bujac.

 

Luni, 28 martie – Săvârşirea parastasului de pomenire a vrednicului Pr. Prof. de teologie Ilarion V.  Felea, la Capela Facultăţii de teologie Arad.

 

Duminică, 27 martie – Slujirea Sfintei Liturghii la biserica Schitului cu hramul Cuvioasa Parascheva, aparţinător Mănăstirii Hodoş Bodrog, binecuvântarea lucrărilor de construcţie executate la noul Schit. Săvârşirea Vecerniei la biserica parohiei Moneasa, protopopiatul Sebiş, deschiderea oficială a cursurilor de formare, manager de proiect, iniţiat de Arhiepiscopia Aradului, în parteneriat cu alte eparhii. Vizitarea şantierului de construcţie a noului schit, cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, din Staţiunea balneoclimaterică Moneasa.

 

Sâmbătă, 26 martie – Asistarea la slujba vecerniei la biserica parohiei Arad-Centru.

 

Vineri, 25 martie – Participarea la festivităţile prilejuite de instalarea noului Mitropolit al Clujului, Crişanei, Albei Iulii şi Maramureşului IPS Andrei Andreicuţ.

 

Joi, 24 martie – Prezidarea Permanenţei Consililui Eparhial.

 

Marţi, 22 martie – Participarea la invitaţia rectoratului Universităţii Vasile Goldiş, la prezentarea cărţii Prof Pavel Sârbu –Pelerini la locurile Sfinte.

 

Duminică, 20 martie – Slujirea Sfintei Liturghii la biserica parohiei Zărand, protopopiatul Arad.

 

Sâmbătă, 19 martie – Asistarea la slujba vecerniei la biserica parohiei Arad-Centru.

 

Marţi, 15 martie – Vizitarea şantierului de pictură al Catedralei Sfânta Treime Arad.

 

Luni, 14 martie – Prezidarea Permanenţei Consililui Eparhial.

 

Duminică, 13 martie – Slujirea Sfintei Liturghii la Catedrala Sfânta Treime, Arad.

 

Vineri, 11 martie – asistare Denie, biserica parohiei Arad-Centru (Eminescu).

 

Joi, 10 martie – asistare la slujba Canonului Mare, la Biserica parohiei Arad-Centru.

 

Miercuri, 9 martie – asistare la slujba Canonului Mare, la Catedrala arhiepiscopală.

 

Marţi, 8 martie – asistare la slujba Canonului Mare, la Catedrala arhiepiscopală.

 

Luni, 7 martie – asistare la slujba Canonului Mare, la Măn. Arad-Gai.

 

Duminică, 6 martie – Sfinţirea clopotelor noi şi slujirea Sfintei Liturghii în biserica parohiei Arad-Micalaca Veche II. Hirotesia întru duhovnic a preotului Valentin Herbei de la parohia Buhani, prot. Sebiş.

 

Miercuri, 2 martie – Vizitarea şantierului de lucru la Catedrala Sfânta Treime Arad.

 

Marţi, 1 martie –  Prezidarea şedinţei Permanenţei  Consiliului Eparhial.

 

Luni, 28 februarie – Săvârşirea slujbei de mulţumire, cu prilejul împlinirii a 4 ani de activitate a Cantinei sociale Sfântul Nicolae din cadrul Arhiepiscopiei Aradului.

 

Duminică, 27 februarie – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica parohiei Arad Grădişte, hirotesia întru iconom stavrofor a PC Pr. pensionar Teodor Gorea. Slujirea parastasului pentru Moise Velescu, fostul preşedinte al Asociaţiei Oastea Domnului, la împlinirea a 3 ani de la trecerea la cele veşnice.

 

Sâmbătă, 26 februarie – Asistare la slujba Vecerniei în biserica parohiei Arad-Centru.

 

Joi, 24  februarie – Prezidarea şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial.

 

Marţi, 22 februarie –  Prezidarea şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial.

 

Duminică, 20 februarie – Slujirea Sfintei Liturghii în Paraclisul cu hramul Sfântul  Arhidiacon Ştefan din cadrul Spitalului Municipal Arad.

 

Sâmbătă, 19 februarie – Asistarea la slujba vecerniei în biserica parohiei Arad-Centru.

 

Miercuri, 16 februarie – Participarea la lucrările Sfântului Sinod al BOR la Palatul Patriarhiei Române, Bucureşti la invitaţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul BOR.

 

Marţi, 15 februarie – Participare la şedinţa Adunării Naţionale Bisericeşti, la Palatul Patriarhiei Române, la invitaţia Prefericitului Părinte Daniel Patriarhul BOR.

 

Duminică,13 februarie – Slujirea Sfintei Liturghii în Paraclisul arhiepiscopal cu hramul Cuvioasa Paraschiva de la spitalul Judeţean Arad.

 

Sâmbătă, 12 februarie – Asistare la slujba Vecerniei în biserica parohiei Arad-Centru.

 

Marţi, 8 februarie – Participarea la întrunirea membrilor fondatori ai Fundaţiei Vasile Goldiş, organizată la iniţiativa D-lui Rector Dr. Aurel Ardelan, la Universitatea de Vest, Vasile Goldiş Arad.

 

Duminică, 6 februarie – Binecuvântare de lucrări la biserica parohiei Susani, protopopiatul Sebiş, slujirea Sfintei Liturghii, hirotesirea întru iconom a PC pr. Daniel Albiş.

 

Joi, 3 februarie – Întâlnire ecumenică cu reprezentanţii cultelor şi ambasadorul statului Israel, la Bucureşti Dan Ben-Eliezer, la Mănăstirea Arad Gai.

 

Miercuri, 2 februarie – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica Sfintei Mănăstiri Hodoş Bodrog, protopopiatul Arad, cu prilejul prăznuirii Hramului Întâmpinarea Domnului. Participarea la vernisajul de fotografii din Israel, organizat la Biblioteca centrală a municipiului Arad, în prezenţa ambasadorului statului Israel în România.

 

Duminică, 30 ianuarie – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica parohiei Pecica, protopopiatul Arad cu prilejul prăznuirii hramului Sfinţilor Trei Ierarhi. Vizitarea şantierului de lucru al noului aşezământ social ce ce construieşte în cadrul parohiei Pecica, protopopiatul Arad.

 

Sâmbătă, 29 ianuarie –  Asistare la slujba Vecerniei în biserica parohiei Arad Centru.

 

Vineri, 28 ianuarie – prezidarea şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial.

 

Joi, 27 ianuarie – Slujirea Sfintei Liturghii împreună cu P.S. Lukian Pantelici, episcopul ortodocşilor sârbi din România, în biserica parohiei ortodoxe sârbe Arad-Centru, cu prilejul prăznuirii Sfântului Sava.

 

Miercuri, 26 ianuarie – asistarea la slujba Sfintei Liturghii în Capela Seminarului Teologic din Arad cu prilejul prăznuirii Sfinţilor Trei Ierarhi, ocrotitorii spirituali ai şcolilor teologice din Patriarhia Română. Vizitarea expoziţiei de pictură pe sticlă încălzită, în foaierul Teatrului de Stat Arad, a doamnei prof. Aurelia Bobocel. Vizitarea şantierului de pictură a Catedralei Sfânta Treime Arad.

 

Marţi, 25 ianuarie – Prezidarea conferinţei de presă organizată cu prilejul lansării unui proiect european, în colaborare cu arhiepiscopia Timişoarei, Alba Iuliei, şi episcopia Caransebeşului, la Arad.

 

Luni, 24 ianuarie – Participare la festivităţile organizate de Prefectura Judeţului Arad, pe platoul din faţa Palatului administrativ, cu prilejul zilei Unirii Principatelor Române.

 

Duminică, 23 ianuarie – Slujirea Sfintei Liturghii în Catedrala Sfânta Treime din Arad. Participare la slujba Vecerniei în biserica parohiei Arad-Centru, la încheierea Săptămânii ecumenice de rugăciune.

 

Sâmbătă, 22 ianuarie – Prezidarea lucrărilor Adunării Eparhiale anuale, întrunită în şedinţă de lucru pentru activitatea desfăşurată în anul 2010. Oferirea unei recepţii la reşedinţa arhiepiscopală, membrilor Consiliului şi Adunării Eparhiale, reprezentanţilor autorităţilor, preoţilor şi credincioşilor, cu prilejul zilei onomastice a Chiriarhului.

 

Vineri, 21 ianuarie –  Prezidarea lucrărilor Consiliului Eparhial întrunit în şedinţă anuală de lucru.

 

Luni, 17 ianuarie – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial.

 

Duminică, 16 ianuarie – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica  cu hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, paraclisul al Arhiepiscopiei, din cimitirul Pomenirea, Arad.

 

Sâmbătă, 15 ianuarie – Asistare la slujba Vecerniei în biserica parohiei Arad-Centru.

 

Marţi, 11 ianuarie – Vizitarea şantierului de pictură al Catedralei Sfînta Treime din Arad.

 

Luni, 10 ianuarie – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial.

 

Duminică, 9 ianuarie – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica parohiei Arad-Centru.

 

Vineri, 7 ianuarie – Asistare la slujba Utreniei, slujirea Sfintei Liturghii în biserica parohiei Arad-Centru, asistare la slujba Sfintei Liturghii în biserica parohiei ortodoxe sârbe Arad-Centru, cu prilejul prăznuirii Naşterii Domnului, după calendarul vechi.

 

Joi, 6 ianuarie – Slujirea Sfintei Liturghii la Catedrala Sfânta Treime Arad, sfinţirea Aghiasmei celei Mari.

 

Duminică, 2 ianuarie – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica parohiei Arad-Centru.

 

Sâmbătă, 1 ianuarie – Slujirea Sfintei Liturghii în Catedrala Sfânta Treime din Arad, oferirea unei recepţii, la reşedinţa eparhială, cu prilejul Anului Nou.

Ziua naţională a Romaniei sărbătorită la Arad, oraşul plămădirii Marii Uniri

Aradul a avut un rol determinant în realizarea visului de veacuri al românilor de pretutindeni, înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Acest fapt este evidenţiat an de an în oraşul de pe Mureş, de Ziua Naţională, prin manifestări omagiale de excepţie, cum au fost şi cele din aceste zile, la care au participat personalităţi ale vieţii publice locale şi naţionale, mii de arădeni.

Astfel, în seara de 29 noiembrie, ajunul praznicului Sf. Apostol Andrei, ocrotitorul României şi, până în acest an, ziua de pomenire a marelui mitropolit Andrei Şaguna, în Piaţa Revoluţiei s-a desfăşurat parada militară şi defilarea Regimentului 30 Gardă, unitate militară de elită a Armatei Române, care prezintă onorul preşedinţilor de stat şi marilor personalităţi care vizitează România, sosită pentru prima dată la Arad.

În ziua de 1 Decembrie manifestările omagiale şi comemorative au debutat prin slujba de pomenire şi depunerea de coroane la monumentul lui Vasile Goldiş, urmată, în după-amiaza zilei de ceremonia militară  şi civilă la mormintele marilor corifei ai Unirii, Vasile Goldiş, Ştefan Cicio-Pop şi Ioan Suciu, din Cimitirul Pomenirea şi la Troiţa Martirilor din parcul Mihai Eminescu. În cadrul programului au fost cuprinse slujba de pomenire a corifeilor Unirii, la mormântul lui Vasile Goldiş şi slujba de Te-Deum, în faţa Troiţei Martirilor.

Slujbele religioase au fost săvârşite de către Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi din municipiul Arad.

În cuvântările rostite în cadrul acestor manifestări Înaltpreasfinţia Sa a evidenţiat importanţa actului de la 1 Decembrie 1918 şi pregătirea lui de către Consiliul Naţional Român, cu sediul la Arad. Patriotismul înfăptuitorilor reîntregirii ţării, puterea lor de sacrificiu în vremuri de cumpănă, aleasa omenie cu cei de alte etnii, credinţa lor în ajutorul divin, sunt coordonate care definesc caracterul poporului român, pe care trebuie să arătăm tuturor că la moştenim, ca pe o zestre scumpă şi noi, cei de astăzi. Mândria de a fi român trebuie cultivată în fiecare familie, în şcoală, în Biserică şi în societate; ea se sprijină pe exemplul şi eroismul tuturor celor ce s-au jertfit pentru binele şi propăşirea noastră, între care, la loc de cinste, înfăptuitorii Marii Uniri.

 

 

ZI DE SĂRBĂTOARE ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI: 27 DE ANI DE ARHIPĂSTORIRE AI ÎNALTPREASFINŢITULUI DR. TIMOTEI SEVICIU ÎN FRUNTEA EPARHIEI

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu a împlinit, la 2 decembrie 2011, 27 de ani de la întronizarea în fruntea străvechii eparhii a Aradului. Momentul a fost sărbătorit la reşedinţa arhiepiscopală din Arad printr-o agapă oferită de către Înaltpreasfinţia Sa preoţilor din municipiu, oficialităţilor locale şi credincioşilor care au venit să adreseze felicitări celui sărbătorit.

Crâmpeie din bogata activitate a Înaltpreasfinţitului Timotei în fruntea Arhiepiscopiei Aradului, însoţite de cuvenitele urări de ani mulţi, cu sănătate şi multiple realizări de viitor, au fost prezentate în alocuţiunea rostită în numele preoţimii şi credincioşilor eparhiei de către Preacucernicul Preot Mircea Bupte, Consilier Social.

După ce a parcurs trepte ale administraţiei bisericeşti: secretar eparhial la Arad şi Timişoara, consilier cultural şi redactor al revistei „Mitropolia Banatului”, vicar eparhial şi Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, Înaltpreasfinţitul Timotei venea la Arad cu o bogată experienţă, cu erudiţia teologică dobândită în anii de studii în ţară şi străinătate, cu experienţa formată în preajma personalităţii ÎPS Mitropolit Nicolae Corneanu, dar şi cu puterea de muncă a ierarhului dornic să se implice în propăşirea Bisericii Ortodoxe locale. Arădenii l­-au primit cu multă dragoste, ca pe un veritabil fiu al locului, cu rădăcini genealogice adânc înfipte în pământul Şiriei şi al Văii Crişului Alb. Activitatea ÎPS Arhiepiscop Timotei în toţi aceşti ani în fruntea Arhiepiscopiei Aradului, sub aspect pastoral-misionar, cultural-social şi economic este impresionantă. A consolidat sfânta noastră ortodoxie la frontiera de vest, prin nenumărate vizite pastorale şi sfinţiri de biserici, conferinţe spirituale, participări la hramuri mănăstireşti şi parohiale, contribuind astfel la păstrarea credincioşilor din judeţele Arad şi Hunedoara în sânul Bisericii Ortodoxe. După anul 1989 a reactivat învăţământul teologic eparhial, prin înfiinţarea Şcolii de Cântăreţi Bisericeşti Arad şi a Seminariilor Teologice Liceale de la Arad şi Mănăstirea Prislop, a Şcolii Post-Liceale Teologico-Sanitare Arad, a claselor liceale cu profil Teologie-filologie Deva. Înaltpreasfinţitul Timotei a reînfiinţat Facultatea de Teologie din Arad al cărei profesor titular, la Catedra de Istoria Bisericească Universală, a fost, până în urmă cu câţiva ani.

Înaltpreasfinţia Sa are şi meritul de a fi membru fondator al învăţământului superior arădean, contribuind la înfiinţarea Universităţii Aurel Vlaicu şi a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Pe tărâm social-filantropic, Înaltpreasfinţitul Episcop Timotei are meritul de a fi înfiinţat aşezăminte sociale: dispensare, centre sociale pentru vârstnici, cantine, etc., în întreaga eparhie.

Numele IPS Arhiepiscop Timotei va rămâne pentru totdeauna legat de edificarea catedralei arhiepiscopale ,,Sfânta Treime „ din municipiul Arad, prima catedrală din spaţiul ortodox românesc începută şi finalizată după anul 1989 şi de ridicarea Episcopiei Aradului la rangul de Arhiepiscopie, Înaltpreasfinţia Sa fiind întâiul ierarh arădean care poartă titlul de ,,arhiepiscop al Aradului”.

Ca o recunoaştere a prodigioasei activităţi desfăşurate în fruntea eparhiei arădene, ÎPS Timotei a fost distins cu titlul de ,,Cetăţean de onoare” al municipiilor Arad şi Deva, al altor localităţi din judeţele Arad şi Hunedoara, cu titlul academic de Doctor Honoris Causa al Universităţilor din Arad şi Petroşani, precum şi cu alte titluri, distincţii şi diplome de onoare.

Între cei care au omagiat personalitatea şi activitatea Înaltpreasfinţitului Timotei la acest ceas aniversar a fost şi primarul Municipiului Arad, Dl. Ing. Gh. Falcă care a evidenţiat cultura, vocaţia ecumenică şi bunele raporturi ale Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului cu oficialităţile şi instituţiile administraţiei locale.

În încheierea festivităţii Înaltpreasfinţitul Timotei a mulţumit pentru cuvintele adresate şi pentru participarea la acest popas festiv, o sărbătoare deopotrivă, a ierarhului, dar şi a eparhiei, care se adaugă celorlalte sărbători din aceste zile: prăznuirea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, dar şi a Sfântului Mitropolit Andrei Şaguna, la 30 noiembrie, a Zilei Naţionale a României, la 1 Decembrie.

 

 

IPS Timotei, în vizită pastorală la parohia Horia

Duminică, 4 decembrie, credincioşii parohiei Horia, din protopopiatul Arad, au avut bucuria de a-l primi în mijlocul lor pe întâistătătorul eparhiei Aradulului, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei. Venirea în parohie a ierarhului a fost mult-aşteptată, fiind socotită de toată lumea ca un moment de referinţă pe firul acestui an bisericesc, cu darul de spori râvna creştinilor în umblarea pe calea poruncilor lui Dumnezeu şi în păzirea sfintelor rânduieli ale Bisericii, mai ales în această vreme de pregătire duhovnicească în vederea măritului praznic al Naşterii Domnului.

Parohia Horia, situată la 8 kilometri de oraşul Arad, este relativ tânără. Înfiinţată după al doilea Război mondial, pe vatra unui vechi sat de etnici germani, comunitatea românilor ortodocşi din Horia a crecut constant, mai ales după începerea emigraţiei locuitorilor germani. În anii ’70, cele aproximativ 100 de familii de români, sub conducerea vrednicului de pomenire preot Sabin Sasu, au ridicat actuala biserică parohială, care a fost de atunci înainte locul de înălţare şi înfrăţire spirituală a credincioşilor parohiei.

Înalt Preasfinţitul Timotei şi-a făcut bunul obicei de a-i cerceta cel puţin o dată pe an pe credincioşii din Horia, fiind primit de fiecare dată cu multă căldură. Evenimentul a avut loc şi anul acesta, în ziua amintită, când, la orele 9.30, clopotele bisericii au vestit sosirea înaltului ierarh.

După îndătinata întâmpinare în faţa bisericii şi cuvântul de bun-găsit, ierarhul şi credincioşii au intrat în sfântul locaş, unde s-a slujit Utrenia şi Sfânta Liturghie. Din soborul care a slujit alături de Înalt Preasfinţitul Timotei au făcut parte pr. dr. Lucian Farcaşiu, diac. dr. Caius Cuţaru, ambii lectori la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, şi preotul paroh Adrian Murg. Răspunsurile liturgice au fost date de tinerii teologi din strana bisericii şi de către corul bisericesc al parohiei. La momentul cuvenit, Înalt Preasfinţitul Timotei a tâlcuit textele biblice rânduite Duminicii a 27-a după Rusalii, stăruind asupra pericopei evanghelice despre femeia gârbovă (Luca 13, 10-17) şi a subliniat marea diversitate sub care se poate actualiza condiţia omului pe pământ: de la starea de cădere, la cea de asemănare cu Creatorul care este, de fapt, vocaţia autentică a sa, ce  se poate atinge prin credinţă şi asceză – căi pe care Biserica ne îndrumă mereu, şi cu mai multă stăruinţă în perioadele pregătitoare pentru marile praznice. Răbdarea femeii gârbove şi perseverenţa ei în participarea la cultul divin reprezintă un model de urmat pentru toţi cei ce aşteaptă harul vindecător al Domnului nostru Iisus Hristos. Ierarhul a vorbit, de asemenea, despre datoria creştinilor de a oferi, în orice zi, ajutorul lor celor aflaţi în necazuri, suferinţe sau neputinţe.

Înainte de otpustul Sfintei Liturghii, PC preot Lucian Farcaşiu a fost onorat de către Înalt Preasfinţitul Timotei prin ridicarea la rangul de iconom, în semn de apreciere a activităţii sale la catedra de Teologie liturgică a Facultăţii de Teologie.

La sfârşitul slujbei, preotul paroh Adrian Murg a mulţumit părintelui Arhiepiscop pentru prezenţa sa în mijlocul credincioşilor din Horia, pentru înălţătoarea slujire liturgică şi pentru bogatul său cuvânt de învăţătură. Parohul l-a felicitat, de asemenea, în numele tuturor credincioşilor parohiei, pe Înalt Preasfinţitul Timotei pentru împlinirea, pe data de 2 decembrie, a 27 de ani de slujire episcopală la Arad şi pentru aniversarea a 2 ani, pe 28 noiembrie, de la ridicarea sa la rangul de arhiepiscop. Deoarece, cu astfel de prilejuri, se caută evidenţierea trăsăturilor dominante ale celui sărbătorit, şi fiind aproape sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, preotul paroh l-a caracterizat pe Înalt Preasfinţitul Timotei ca fiind, asemenea Sfântului Nicolae, un „îndreptător credinţei şi chip blândeţelor”. Vocaţia de dascăl al vlădicăi Timotei se confirmă cu orice cuvânt pe care acesta îl rosteşte: fie de la amvon, fie de la catedră, fie la ocazii festive. Marile sale învăţături pentru credincioşii săi sunt însă smerenia şi blândeţea sa. Deşi ar avea nenumărate motive de a se mândri cu realizările episcopatului său, Înalt Preasfinţia sa alege să fie smerit. Şi, deşi ar avea câteodată motive să fie aspru, dânsul alege calea blândeţii, cu toate riscurile ei. Dacă ne vom aminti că Mântuitorul a zis: „Învăţaţi-vă de Mine, că sunt blând şi smerit cu inima” (Matei 11, 29), vom înţelege că păstorul nostru ne învaţă, de fapt, ceea ce şi el a învăţat de Marele Păstor Hristos. Dintre numneroasele calităţi pe care trebuie să le aibă un arhiereu, poate că blândeţea şi smerenia, deşi uneori desconsiderate sau neînţelese, sunt cele ce îl apropie cel mai mult de Arhiereul cel Mare.

La ieşirea din biserică, înaltul ierarh a împărtăşit arhiereştile sale binecuvântări poporului binecredincios. Apoi, am făcut şi noi precum temnicerul din Filipi cu Sfinţii Apostoli Pavel şi Sila: „ducându-i în casă, a pus masa şi s-a veselit cu toată casa, crezând în Dumnezeu” (Fapte 16, 34).

Concluzia zilei: mulţumire şi recunoştinţă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale cele mari revărsate peste noi.

 

 

Binecuvântarea lucrărilor de reparaţii la biserica parohială din Mâsca

În duminica din 27 noiembrie, Parohia Mâsca, Protopopiatul Lipova, s-a aflat în sărbătoare, prin vizita Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului, Dr. Timotei Seviciu, care la invitaţia Consiliului Parohial Mâsca, în frunte cu preotul paroh Gligor Beniamin, a poposit în această parohie din Podgoria Aradului, pentru a binecuvânta şi sfinţi lucrările exterioare şi de restaurare a picturii interioare şi de pe Iconostas, la biserica parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a fost întâmpinat de un ales sobor de preoţi din Podgorie, avându-l în frunte pe Protopopul Lipovei, care i-a adresat în numele tuturor credincioşilor Parohiei Mâsca un  cuvânt de bun venit. A urmat apoi slujba de binecuvântare şi sfinţire a lucrărilor, care constituie pentru comunitatea religioasă din Mâsca, încununarea tuturor strădaniilor de câţiva ani de zile, definitivate în urmă cu puţin timp, când s-a încheiat lucrarea de spălare, restaurare şi pe alocuri de repictare a interiorului bisericii, precum şi restaurarea şi împodobirea cu foiţă de aur a iconostasului şi a Tronurilor Arhieresc şi al Maicii Domnului.

Lucrarea a fost executată de d-l profesor Artimon Corneliu, care, timp de şase luni, ajutat uneori şi de familia dânsului, a reuşit să readucă picturii strălucirea şi frumuseţea de altădată. Lucrarea de restaurare a picturii interioare a fost suportată în întregime de d-na Ardelean Gligor Flavia, care este fiica vrednicului de pomenire preot Gligor Teodor, fost coleg cu preotul paroh din Parohia Mâsca. La Sfânta Liturghie Arhierească, răspunsurile liturgice au fost date de Corul mixt al Parohiei Mâsca, sub îndrumarea d-lui învăţător Todea Dumitru, absolvent al Seminarului Teologic din Caransebeş, care este şi epitropul bisericii, şi care a avut o contribuţie importantă la bunul mers al lucrărilor.

În cuvântul de învăţătură rostit la vremea cuvenită de Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Timotei a făcut o paralelă între Apostolul şi Evanghelia Duminicii a 30 – a după Rusalii, dar şi un raport între pericopa evanghelică de astăzi a tânărului bogat şi alte evanghelii care se referă la bogăţie, punând accent pe împlinirea poruncilor ca necesitate a moştenirii vieţii veşnice, prin faptul că trebuie să ne îmbogăţim spiritual, în Dumnezeu, iar nu în ceea ce este vremelnic şi pieritor.

În încheierea zilei de sărbătoare pentru credincioşii podgoreni din Mâsca, preotul paroh a adus mai întâi mulţumiri Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop, pentru că a găsit de cuviinţă să aducă binecuvântarea arhierească peste biserica şi parohia încredinţată lui spre păstorire, a mulţumit preoţilor împreună slujitori, care şi-au lăsat slujirea obişnuită din parohiile lor, pentru a se împărtăşi împreună de roadele acestei sărbători, apoi a mulţumit oficialităţilor prezente în frunte cu primarul Comunei Şiria, şi nu în ultimul rând a mulţumit tuturor credincioşilor pentru sprijinul acordat în pregătirea acestei sărbători, în special ctitorilor şi membrilor Consiliului Parohial, care s-au implicat direct în definitivarea lucrărilor la locaşul de cult.

Ziua de aleasă sărbătoare din Parohia Mâsca s-a încheiat printr-o agapă creştinească oferită de credincioşii Parohiei, unde cei prezenţi s-au împărtăşit şi de un program de colinde tradiţionale, oferit de Corul mixt din Mâsca sub bagheta d-lui învăţător Todea Dumitru.

 

 

Cerc pastoral-misionar la Arad-Bujac

La sala Centrului Cultural-Pastoral „Sf. Ierarh Nicolae” al parohiei Arad-Bujac, din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, s-au desfăşurat joi, 24 noiembrie a.c., în prezenţa Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, consfătuirea lunară a preoţilor din municipiul Arad, Cercul  Pastoral-Misionar Arad I, coordonată de către Preacucernicul preot Emil Roman.

Referatul consfătuirii, completat şi aprofundat prin intervenţiile participanţilor, intitulat „Temeiurile şi obligativitatea  împărtăşirii copilului nou-botezat” a fost susţinut de către preotul Vasile Pop, paroh şi gazdă a întrunirii. Subiectul se înscrie în contextul celorlalte teme prezentate în cadrul Cercului, dedicate Anului omagial al Tainei Sfântului Botez  şi Sfintei Cununii.

Cei peste douăzeci de preoţi prezenţi s-au bucurat de prezenţa şi participarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, însoţit de P.C. preot Teodor Faur, consilier economic şi Ierom. dr. Iustin Popovici, de la mănăstirea Bodrog. Participanţii s-au împărtăşit de îndrumările şi recomandările pastoral-misionare transmise de către Înaltpreasfinţia Sa preoţimii oraşului de reşedinţă. Părintele E. Roman a prezentat Chiriarhului bilanţul întrunirilor Cercului Pastoral în anul curent şi, în numele întregii preoţimi arădene, a asigurat pe Înaltpreasfinţitul Timotei de fiiască ascultare şi râvnă în activitatea parohială.

După încheierea consfătuirii, Chiriarhul a vizitat şantierul de construire a noii capele din cimitirul parohial Arad-Bujac, interesându-se de buna desfăşurare a lucrărilor.

Misiune la Parohia Săvîrşin

Duminica 27 noiembrie 2011, credincioşii din Parohia Săvîrşin au fost gazda unui eveniment deosebit.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, la Sfînta Liturghie a fost prezent corul parohiei Arad-Grădişte condus de doamna profesor Corina Teuca. La finalul slujbei, corala a prezentat un buchet de colinde autentice şi pricesne ortodoxe, anunţând că se va naşte Mesia în Betleemul sufetelor noastre.

Au fost prezenţi un numar mare de credincioşi care s-au înălţat duhovniceşte şi care au primit în sufletele lor, prin graiul colindelor, bucuria păstorilor şi a magilor de la răsărit, că a venit în lume Fiul lui Dumnezeu Cel Unul Născut.

Membrii Comitetului Parohial au oferit o agapă frăţească acestor oameni deosebiţi, la finalul momentului duhovnicesc şi cultural.

Cu acest prilej, preotul paroh Călin Mădăluţă, a mulţumit tuturor credincioşilor care s-au implicat în mod real ca evenimentul din această perioadă a postului Craciunului să fie o reuşită spre slava lui Dumnezeu şi  spre mântuirea credincioşilor.