Sărbatoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel

La 29 iunie creştinii ortodocşi şi cei catolici îi sărbătoresc pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, sărbătoare importantă, precedată de zile de post, mai multe sau mai puţine, în funcţie de data schimbătoare a sărbătorii Paştilor.

Însemnătatea acestora pentru religia creştină adusă în lume de către Iisus Hristos este incontestabilă. Sfântu Petru, cel dintâi dintre cei sărbătoriţi, pe numele său Simon, fiul lui Iona din Betsaida Galileii, supranumit şi “verhovnicul” sau mai marele apostolilor – un primat onorific datorat vârstei, primul între egali – dă cea mai frumoasă exprimare despre dumnezeirea lui Iisus: “Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu” (Matei 16, 16).

Frate cu Andrei, cel întâi chemat la apostolat, pescar pe Marea Galileii, devine pescar de oameni la chemarea lui Hristos, pe care–L va mărturisi până la moarte, însufleţind masele, din Cezareea la Ierusalim şi până la Roma, săvârşind minuni în numele Lui şi dându-şi viaţa pentru El. A murit la 29 iunie, anul 67 la Roma, răstignit pe cruce din porunca împăratului Nero, cu capul în jos aşa cum însuşi a voit, ca să-şi plece mereu capul sub picioarele lui Iisus.

Sfântul apostol Pavel nu a făcut parte dintre cei doisprezece apostoli aleşi de Iisus, ci a fost chemat la apostolat mai târziu, în mod miraculos, în lumina orbitoare de pe drumul spre Damasc, unde se ducea să persecute pe creştinii de aici, după cum relatează evanghelistul Luca în Faptele Apostolilor (cap. 9). Saul pe numele său, originar din Tarsul Ciliciei, evreu de neam şi cetăţean roman, studios, entuziast, porneşte prigoană împotriva celor ce cred în Hristos. Este adus pe calea credinţei de Iisus Însuşi şi devine  din Saul prigonitorul, Pavel, apostolul ,,neamurilor”, adică al popoarelor păgâne, cărora le va propovădui evanghelia mântuirii. Îşi dă viaţa pentru Hristos, la Roma, tot într-o zi de 29 iunie, tăindu-i-se capul.

Propovăduirea şi scrierile sfinţilor apostoli Petru şi Pavel, viaţa lor trăită în duhul învăţăturii lui Iisus, martiriul lor, au schimbat orientarea lumii vechi, au fortificat noua religie, creştinismul şi constituie repere luminoase în viaţa fiecărui credincios.

Poporul român are multă evlavie faţă de sfinţii Petru şi Pavel, mulţi creştini purtându-le numele. Pe tot cuprinsul ţării, locaşuri de cult îi au patroni spirituali; numai în Arhiepiscopia Aradului sunt 14 biserici care au hramul sfinţii apostoli Petru şi Pavel.

Să le cinstim pomenirea şi să le urmăm credinţa!

 

 

SĂRBĂTOARE LA SCHITUL MONEASA

În urmă cu câţiva ani, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului în staţiunea turistică Moneasa se punea piatra de temelie a bisericii cu hramul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” în jurul căreia se preconiza întemeierea unui schit monahal. Biserica de lemn a fost finalizată in scurt timp, asfel încât slujbele religioase în duminici şi sărbători se săvârşesc aici cu regularitate, spre folosul sufletesc al celor ce îi trec pragul.

În Duminica a IV-a după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a efectuat o vizită pastorală la schitul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Moneasa unde a slujit Sfânta Liturghie, în fruntea unui sobor de ieromonahi şi  preoţi din care au făcut parte: Prea Cuviosul Arhimandrit Ilarion Tăucean, exarhul mănăstirilor din eparhia Aradului,  Părinţii Protopopi Beni Ioja şi Nicu Breda, Prea Cuviosul Arhimandrit Iustinian Tibil, preoţi din parohiile învecinate.

În cuvântul de învăţătură adesat credincioşilor prezenţi ÎPS Timotei a arătat că zilele trecute s-a făcut întru cuvenită evlavie pomenirea Sfinţilor Apostoli, între care corifeii, sfinţii Petru şi Pavel, sunt ocrotitorii aşezământului monahal în tinda căruia stăm, cu cinstirea pentru viaţa lor exemplară, până la mucenicie. ,, Propovăduirea lor până la marginile lumii cunoscute în vremea aceea însuma împărăţia romană în cadrul căreia ei năzuiau spre împărăţia lui Dumnezeu. Mântuitorul Însuşi a câştigat în hotarele împărăţiei pământeşti un om însemnat al acesteia, ale cărui virtuţi le-a preţuit pe măsură, după cum istoriseşte pericopa evanghelică duminicală (Matei, cap. 8), despre vindecarea slujitorului sutaşului din Capernaum. Încă şi pericopa apostolului zilei, despre însemnătatea credinţei arătate prin fapte bune, este adresată tocmai romanilor (Rom. cap. 6), stăpânitori vremelnici peste alte neamuri. Într-o paralelă, citirile menţionate arată, pe de o parte, vindecarea trupească, iar pe de alta pe cea sufletească, potrivit cuvintelor  Sfântului Pavel, că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viaţa veşnică.” Ierarhul a evidenţiat şi faptul că anul acesta, închinat Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor, face mai actuală învăţătura duminicii despre grija pe care cei sănătoşi trebuie să o dovedească faţă de cei suferinzi, atât trupeşte cât şi sufleteşte. De asemenea a arătat că tot în această zi se face pomenirea sfinţilor doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian, romani înşişi, vestiţi pentru dăruirea lor şi a sfântului ierarh român Leontie de la Rădăuţi, de la care fiecare este dator a lua dar din darurile lor, primite de la Domnul.

 

 

SARBATOAREA HRAMULUI LA CATEDRALA VECHE DIN ARAD

În duminica a treia după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a fost prezent în mijlocul preoţilor şi credincioşilor din  parohia Arad-Centru, cu prilejul sărbătoririi hramului vechii catedrale episcopale, ,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Înalt Preasfinţia Sa, înconjurat de soborul preoţilor şi al diaconilor slujitori, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească.

În cuvântul de învăţătură ierarhul a făcut prezentarea citatelor biblice, atât în legătura lor directă, adică cele ale duminicii pe de o parte şi cele ale sărbătorii Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, pe de altă parte, cât şi a acestora între ele, prin sublinierea începuturilor propovăduirii Mântuitorului, cât şi a Sfântului Ioan Botezătorul prin chemarea ,,pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor”, lămurind modul în care fiecare creştin urmează această chemare a împărăţiei, prin rugăciune şi conduită creştină.

Duminica a treia după pogorârea Duhului Sfânt, obişnuit numită şi a Providenţei Divine, subliniază purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lumea întreagă, în care omul este chemat să fie o încoronare, tocmai prin libertatea sa, care trebuie să fie conformă cu voinţa divină, conlucrând la protejarea, propăşirea şi desăvârşirea operei dumnezeieşti, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, condus de dl. conf. univ. dr. Mircea Buta. În încheierea sfintei Liturghii s-a săvîrşit panahidă pentru ctitorii şi binefăcătorii  catedralei trecuţi în lumea veşniciei, iar prinoasele aduse au fost împărţite credincioşilor. O agapă frăţească oferită celor prezenţi şi slujba Tainei Sfântului Maslu din după-amiaza zilei au prelungit atmosfera de aleasă trăire spirituală prilejuită de serbarea hramului şi de prezenţa Întâistătătorului eparhiei în vechea catedrală a Aradului.

 

 

Final de an şcolar la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

Pentru elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad, vineri, 22 iunie a fost ultima zi de curs din anul şcolar 2011-2012, prilej de bilanţ pentru corpul profesoral şi de răsplătire a strădaniilor elevilor merituoşi. În curtea şcolii, în prezenţa Înalt Preasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a profesorilor, elevilor şi părinţilor, au fost premiaţi seminariştii care de-a lungul anului şcolar au obţinut rezultate bune şi foarte bune la învăţătură în formarea lor de viitori slujitori ai altarelor. Cinstire şi premii s-au acordat şi elevilor care au participat la olimpiadele şcolare, la activităţile misionare, pastorale şi caritative ale școlii. Premiile şi menţiunile, acordate din partea Centrului eparhial, oferite elevilor de către diriginţi ca răsplată pentru efortul depus şi interesul arătat studiului, au exprimat tot odată şi încurajarea spre un progres şcolar şi duhovnicesc pe mai departe.

În deschiderea festivităţii părintele profesor Pompiliu Gavra, directorul seminarului a salutat prezenţa Întâistătătorului eparhiei la festivitate, adresându-i  filiale mulţumiri, în numele întregului colectiv profesoral şi al elevilor pentru permanenta purtare de grijă pe care o are faţă de bunul mers al procesului educaţional în această şcoală teologică.

În cuvântul adresat celor prezenţi, Înaltpreasfinţitul Timotei a arătat că Seminarul teologic eparhial este o şcoală de vocaţie, nu numai de profesiune, ci şi de misiune. De aceea se cuvine ca elevii şi dascălii, sintetizând, la ceas de bilanţ, ceea ce s-a realizat, ceea ce elevii au învăţat, să ştie şi ce vor avea de făcut în continuarea anilor de studiu. Întrucât elevii din clasa a XII-a, terminală, vor începe peste câteva zile examenul de bacalaureat, chiriarhul le-a urat succes, ,,bacalaureatul fiind o sinteză a tuturor posibilităţilor ce vă stau înainte, dar şi o evaluare a tot ceea ce aţi acumulat în aceşti ani de liceu.Trebuie să duceți mai departe bunul nume al  şcolii noastre, al dascălilor si al tuturor celor care au fost ostenitori pe parcursul timpului la devenirea voastră. Mă alătur tuturor celor ce v-au felicitat, vă mulţumesc pentru cuminţenia dovedită în parcurgerea anilor de studiu, dorind ca aceasta să fie exemplu şi pentru ceilalţi”, a arătat IPS Sa, neuitând şi de părinţii prezenţi ai elevilor, cărora le-a adresat cuvinte de susţinere, arătând că familia, alături de şcoală şi de Biserică realizează o unitate prin care se realizează educaţia şi formarea caracterului uman.

În finalul festivităţii, părintele director Pompiliu Gavra a mulțumit de participare Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Timotei şi tuturor celor prezenţi.

 

Parohia Şeitin – o aşezare la limita de vest a ţării

Parohia Şeitin se situează în Câmpia Banato-Crişană, care cuprinde în cadrul său punctul cel mai vestic al ţării, Beba Veche, făcând parte din localităţile vestice ale ţării de pe malul drept al Mureșului, la 40 km vest de Arad și la 55 km înainte de confluența acestuia cu Tisa. Depărtarea de frontiera cu Ungaria este de 12km pe șoseaua națională Arad – Nădlac și de 10 km în linie dreaptă.

Prima atestare documentară (scrisă) a localității noastre datează din 3 septembrie 1138, “VILLA SAHTU”. Această mențiune se află în actul de danie al regelui Ungariei Balla al ll-lea, prin care regale întărește mănăstirii Dumis dreptul asupra mai multor gospodării din satul Sahtu. Se dau astfel numele oamenilor “aducători de sare”, care vor fi dependenți de mănăstire având obligația de a transporta sare din Transilvania, pe râul Mureș. Istoreograful Petre Țiucra apreciază actul de danie din 1138 ca fiind “… cel mai vechi document scris contemporan, prin care se atestă prezența românilor în Cenad.” Astfel se poate vorbii de o localitate milenară pe malul Mureșului inferior, o localitate nu numai cu o atestare documentară de aproape 900 de ani, ci și cu o bogată viață spirituală, bine știind că românii s-au născut creștini.

Biserică ortodoxă română din parohia Șeitin se află zidită pe strada Revoluției nr. 59, în piața comunei. Zidirea ei a început în anul 1789 și a fost terminată în anul 1799, având hramul “Sfântul Grigorie Teologul”. Actuala biserică ia locul bisericuței de lemn care a afost făcută de grănicerii sârbii, între anii 1703-1751, organizații militar în acele timpurii pe aceste locuri. Locul unde se afla această bisericuță de lemn este astăzi strada Crișan nr.3, iar despre ființa acestei biserici consemnează episcopul de Arad Sinesie Ivanovici, care vizitând Șeitinul, remarca aici existența a mai multor case locuite, bisericuța de lemn, cu hramul “Sfântul Nicolae”, precum și doi preoți: Constantin și Nicolae. Biserica este zidită din cărămidă arsă, produsă local, pe fundație de piatră. Turnul clopotniță a fost construit în anul 1812, având elemente barochizateși este acoperit cu tablă, la fel ca și restul bisericii. În decursul anilor s-au făcut mai multe reparații exterioare și interioare: 1852 s-au pus ceasurile din turn; 1862 s-a realizat actualul iconostas; 1878 s-a făcut o nouă reparație exterioară; 1928 s-a realizat soclul de granit; 1957 s-a reparat turnul; 1966 s-a înlocuit pardoseala veche cu una de marmură stil “mosaic elvețian”; 1988 și 2006 s-au efectuat alte lucrări exterioare. Recent s-a introdus încălzirea pe gaz.

Biserica face parte din tipologia bisericilor sală, cu foarte multe elemente barochizate, având în exterior suprafața casetată de coloane duble adosate cu  capitel ionic. Cerimea interioară are un arc în plin centru despărțit în mai multe spații rectangulare de arce, ca în barocul clasic. Pictura murală, în stil tempera de caseină este opera pictorilor Iulian Toader senior și I.Minișan. Tonalitățile sunt unitare fără stridențe cu un desen de excepție, conferindu-i o valoare deosebită. Menționăm faptul că pictorul a fost unul care a contribuit substanțial la viața artistică a Aradului în perioada interbelică. În anul 2010 s-au efectuat lucrări de desprăfuire, consolidarea peliculei de culoare și conservare a icoanelor și părților lemnoase ale iconostasului, strănilor și tronurilor, de către Prof. Dr.Viorel Gh. Țigu, o lucrare de amploare executată impecabil de acest maestru al penelului.

În anul 2011 la 29 mai Înaltpreasfințitul Timotei Seviciu Arhiepiscopul Aradului a descins în parohia noastră pentru a binecuvânta munca și strădania tuturor – preoți și credincioși deopotrivă, eveniment înălțător pentru întreaga parohie. Peste toate aceste realizări materiale, care au importanța lor, pe lângă înfrumusețarea Bisericii de zid, credincioșii parohiei Șeitin, știu să aleagă între vremelnic și veșnic, între trecător și peren, știu să poarte grijă și de biserica din suflet. Ceea ce-i ordonează pe credincioșii șeitineni sunt credița, nădejdea, iubirea și impactul acestora asupra vieții întregi. Mulțumim Bunului Dumnezeu, pe această cale, că ne ajută să înțelegem adevăratul sens al vieții, idealul suprem – mântuirea sufletului.

Festivităţi de premiere în cadrul proiectului „Alege Şcoala”

În după-amiaza zilei de duminică, 17 iunie a.c., cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, în bisericile protopopiale Ineu şi Sebiş s-a desfăşurat festivitatea de premiere a câştigătorilor concursului naţional ,,Alege Şcoala”, etapa la nivelul protopopiatelor. Organizat în cadrul proiectului patriarhal ,,Hristos împărtăşit copiiilor”, cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, concursul se bucură de un interes deosebit din partea copiilor înscrişi în cele trei secţiuni ale competiţiei: literară, artistică şi multimedia.

În cadrul protopopiatului Ineu această competiţie s-a desfăşurat într-un număr de 15 parohii, la etapa parohială paticipând 132 de copii cu vârste între 7 şi 16 ani. La protopopiatul Sebiş, de asemenea din 15 parohii înscrise în proiect, au participat în etapa parohială un număr de 126 de copii. Câte şase copii din aceste parohii au paticipat la etapa pe protopopiate. Juriul concursului, prezidat de către părinţii protopopi, compus din profesori de religie, limba română şi desen şi din coordonatorii cu cateheza, au desemnat premianţii concursului şi parohia cu punctajul maxim al portofoliilor prezentate.

Premierea s-a desfăşurat în cadru festiv, la slujba Vecerniei, de către părinţii protopopi Moise Nica şi Beni Ioja,  alături de copiii premianţi fiind prezenţi părinţii acestora, preoţii şi profesorii de religie care i-au pregătit. Premiile consistente, oferite de către organizatori, au răsplătit strădania participanţilor, pe care îi prezentăm nominal:

La protopopiatul Ineu: Secţiunea literară: premiul I: Farcaş Alexandru Andrei, parohia Şilindia; premiul II: Cotuna Roxana, parohia Beliu;premiul III:Ţigănaşu Mihaela Adriana, parohia Şicula. Secţiunea artistică: premiul I: Tătar Maria Alexandra, parohia Ineu; premiul II: Răzăilă Rodica, parohia Şicula; premiul III: Deznan Mădălin Daniel, parohia Şicula. Secţiunea multimedia: premiul I: Solovestru Ionel, parohia Şilindia; premiul II: Comandaru Marius, parohia Şicula; premiul III: Vieru Dumitrica Mădălina, parohia Şilindia.

La protopopiatul Sebiş: Secţiunea literară: premiul I: Panţireanu Florin Ionel, parohia Dieci; premiul II: Tomuţa Adela Maria, parohia Bârsa; premiul III: Daşcău Ionel Dorel, parohia Almaş. Secţiunea artistică: premiul I: Stremciuc Sergiu Mihăiţă; premiul II: Ginga Roxana Ioana, parohia Dezna; premiul III: Rascarache Andreea Georgeta, parohia Hălmagiu. Secţiunea multimedia: premiul I: Gligor Andrei Marius, parohia Gurahonţ, premiul II: Cojocaru Maria Veronica, parohia Hălmagiu; premiul III: Margea Florin, parohia Revetiş.

Câştigătorii etapei la nivelul protopopiatelor se vor întrece în etapa eparhială, dintre aceştia fiind apoi selectaţi cei care vor reprezenta Arhiepiscopia Aradului în etapa naţională.

 

,,Alege şcoala” în Protopopiatul Lipova

Protopopiatul Lipova din Arhiepiscopia Aradului, şi-a premiat marţi, 19 iunie 2012, câştigătorii concursului de creaţie creştină, faza pe Protopopiat, din cadrul proiectului ,,Alege şcoala”. Părintele Protopop Crinel Ioan Onea a înmânat premiile celor nouă elevi câştigători la cele trei secţiuni (literară, artistică şi multimedia) nu înainte de a saluta părinţii şi coordonatorii elevilor căştigători şi de a-i felicita pe cei nouă elevi care vor fi reprezentanţii Protopopiatului Lipova la etapa a III- a pe Eparhie.

Pr. Balint Cosmin, coordonatorul cu cateheza la nivel de Protopopiat, a ţinut să mulţumească preoţilor şi profesorilor de religie care s-au implicat activ în pregătirea elevilor câştigători, adresându-le îndemnul de a fi şi pe mai departe în rândul colegilor lor, ,,micii apostoli ” ai Bisericii din comunitatea în care trăiesc, felicitându-i totodată pentru lucrările cu care au participat la acest concurs. De asemeni s-a evidenţiat reuşita Parohiei Pâncota a cărui portofoliu de lucrări a obţinut cel mai mare punctaj dintre parohiile participante din Protopopiatul Lipova.

 

Itinerar chiriarhal la Duminica Sfinţilor Români

În cea de a doua duminică după Rusalii, duminica pomenirii tuturor sfinţilor care au odrăslit din poporul roman, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a poposit în mijlocul credincioţilor din parohia Ilteu, protopopiatul Lipova, la invitaţia preotului paroh Ionel Bălănescu şi a credincioşilor de aici. Parohia, cu un număr mic de credincioşi, a marcat în ultimii ani realizări meritorii în plan spiritual şi administrativ gospodăresc. În biserica parohială purtând hramul ,,Sfântul Ioan Botezătorul”, de curând sfinţită, după ce a fost împodobită cu haină picturală nouă, în cadrul Dumnezeieştii Liturghii, Chiriarhul a adresat celor prezenţi un părintesc cuvânt de zidire sufletească, cu tema ,,Sfinţii români şi apostolicitatea Bisericii”.

Înaltpreasfinţia Sa a arătat că lucrarea Bisericii în lume se desfăşoară în legătura părţilor constitutive, având scopul năzuit, care este mântuirea. Astfel, după duminica Cincizecimii ca zi a Bisericii, am ţinut, duminica trecută, pe cea a tuturor celor ce o alcătuiesc, sfinţii cunoscuţi şi necunoscuţi, iar astăzi facem pomenire, prin Evanghelia zilei, celor dintâi chemaţi la apostolatul creştin, sfinţii apostoli, temeluitori ai Bisericii pe însăşi temelia pusă, care este Hristos Domnul. Apostolicitatea, una din însuşirile Bisericii, ne călăuzeşte permanent spre înţelegerea adevărată a izvoarelor dumnezeieşti, Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, iar apostolii, cei ce  o ilstrează,  au  propovăduit la toate neamurile, precum li s-a dat la Rusalii prin limbile ca de foc şi mulţimea darurilor Sfântului Duh (F. Ap. cap. 2.) Referindu-se la pomenirea sfinţilor români, chiriarhul a arătat cum fiecărui popor i se adresează în limbă proprie cuvântul lui Dumnezeu. ,, Poporul nostru a primit darul acesta prin însăşi predica aqpostolică a Sfântului Andrei, cel dintâi chemat la apostolat, cum arată şi Evanghelia duminicii (Matei, cap. 4). Aşadar, cu deplină îndreptăţire în anul 1992 conducerea Bisericii Ortodoxe Române a instituit această duminică, a doua după Rusalii, ca fiind a sfinţilor români, înşişi făcând parte din cetele sfinţilor întregii ortodoxii, de pretutindeni şi de totdeauna. Ei dau mărturie despre virtuţile neamului, îmbogăţind patrimonial spiritual şi cultural al pământului strămoşesc din care au odrăslit şi pe care l-au sfinţit prin viaţa lor, pildă pentru generaţii de a-i urma”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

Parohia Ilteu este aşezată la graniţa cu judeţul Hunedoara, la extremitatea estică a judeţului Arad, pe cursul râului Mureş, făcînd parte din comuna Petriş, pe D.N. 7, care face legătura între oraşele Deva şi Arad. Satul a fost locuit din cele mai vechi timpuri de români ortodocşi, oameni harnici care s-au ocupat cu agricultura şi creşterea animalelor. Izvoarele documentare atestă faptul că locuitorii satului au avut dintotdeauna biserică şi şcolă. Actuala parohie are o biserică de zid  construită în perioada 1935-1937, pictată parţial în 1938 de pictorul Iulian Toader din Arad. Din anul 1988 este păstorită de preotul Ionel Bălănescu. Pictată total în tehnica tempera grasă în anul 2009 de pictorul Sabin Chintăuan, binecuvântarea lucrărilor de pictură a fost făcută în octombrie 2009 de către Înalt Prea Sfinţitul dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului. Parohia deşi mică numeric este mare din punct de vedere duhovnicesc, cu buni creştini, oameni harnici cu frica lui Dumnezeu şi cu conştiinţa trează, paricipând în număr mare la sfintele slujbe din Duminici şi sărbători.

 

 

Pelerinaj la mănăstiri

În urmă cu câteva zile, credincioșii din Parohia Săvârșin împreună cu un grup de elevi de la Grupul Școlar din localitate au mers în pelerinaj la mai multe mănăstiri din județele Bihor, Sălaj, Cluj și Alba. Acest lucru s-a datorat parteneriatului dintre școală și biserică, din grupul de elevi făcînd parte și copii de la proiectul Alege Școala. În prima zi s-au vizitat mănăstirile din Bihor, începînd cu Mănăstirea Izbuc, o poartă spre cer, o oază de liniște și de pace sufletească, un loc binecuvântat de Dumnezeu cu un izvor de apă limpede și făcătoare de minuni, izvor închinat Maicii Domnului.

Deasemenea, orașul Oradea are mai multe locuri frumoase și aici s-au vizitat mănăstirile Sfînta Cruce și Bunavestire, iar pelerinii parohiei noastre au fost deosebit de încîntați și bucuroși că s-au închinat lui Dumnezeu și Maicii Domnului aici. Pelerinajul a continuat apoi la mănăstirea Bic din județul Sălaj, unde au participat la slujbele de seară și de noapte, aici fiind și găzduiți prin binevoința maicii starețe și a obștii monahale de aici. Mănăstirea Bic are în ascultare și un azil de bătrîni și o casă de copii pe care pelerinii noștri i-au vizitat și au fost profund impresionați de modul de lucru și grija pe care maicile o au față de ei.

A doua zi de pelerinaj a continuat la mănăstirea Nicula din județul Cluj, unde credincioșii s-au putut închina icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domului de aici. Locul de un pitoresc nemaiîntîlnit și de o liniște adâncă a făcut ca timpul petrecut aici să fie un popas duhovnicesc de înaltă trăire și de o emoție sfîntă, atunci cînd fiecare dintre pelerini s-a închinat Maicii Domnului de la Nicula. Următorul popas a fost făcut la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, unde copii și credincioșii și-au amintit cu emoție de trecutul zbuciumat al poporului nostru și parcă într-un sunet tainic am ascultat glasul celor care au proclamat actul istoric al unirii.

Cei 45 de pelerini sa-u întors la casele lor mai bogați duhovnicește, mai emoționați de întîlnirile din pelerinajul făcut de ei, cu moaștele sfinților, ale martirilor și cuvioșilor la care s-au închinat cu evlavie și emoție sfîntă, rugînd pe Milostivul Dumnezeu să binecuvînteze obștea credincioșilor noștri, țara și poporul nostru, dăruind tuturor pace, sănătate, bucurie sfîntă în casele și în inimile tuturor credincioșilor.