Comemorarea eroilor Revoluţiei din 1989 la Arad

În perioada 21 – 23 decembrie are loc și în orașul Arad comemorarea eroilor revoluției din 1989 . La aceste evenimente  participă și Înaltpreasfințitul Arhiepiscop  dr. Timotei Seviciu alături de celelalte oficialități ale urbei noastre.

În dimineața zilei de 21 decembrie s-a purces la urmarea traseului pe care l-au parcurs revoluționarii începând cu Orologeria, continuând cu Strungul, făcându-se apoi un popas la Biserica Martirilor din Piața UTA . În jurul orei 9:30 s-a ajuns la Crucea Eroilor Revoluției din fața Palatului Administrativ, la ora 11:00 poposindu-se la Monumentul Ostașilor Eroi ai Revoluției din fața UM 01249 Arad . În jurul orei 17:00 s-a desfășurat o comemorare la Monumentul Eroilor din Piața Revoluției.

Ziua de duminică, 22 decembrie a debutat cu parastasul de comemorare a eroilor revoluției desfășurat la Catedrala Sfânta Treime din Arad. În jurul orei 13:00 s-a desfășurat un ceremonial la Monumentul Eroilor din Piața Revoluției, iar la ora 14:00 a avut loc comemorarea eroilor la Monumentul din fața Inspectoratului Județean de Poliție Arad. La ora 15:00 s-a desfășurat un ceremonial de comemorare la Monumentul Eroilor din zona Făt Frumos.

Luni 23 decembrie a avut loc comemorarea lui Toth Sandor .

La toate aceste activități Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Dr. Timotei  Seviciu a participat oficiind slujbe de pomenire și rostind cuvinte aferente momentului, evocând jertfele depuse pentru mai binele poporului român.

BUCURIA CRĂCIUNULUI – Pastorală la Naşterea Domnului 2012

TIMOTEI

DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL EPARHIEI ARADULUI

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini, binecuvântare, bucurie şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos

Cinstiţi credincioşi şi credincioase,

Toate sărbătorile creştine sunt prilejuri de mare bucurie, aşa cum simt toţi cei ce le ţin cu evlavie. Angajând mai ales pe cei mai mici sau pe tineri care au viaţa înainte, Crăciunul este sărbătorit cu o bucurie la o treaptă deosebită. Este aceea care în sufletele tuturor stăruie permanent, constituind, parcă, măsura intensităţii multora sau puţinelor bucurii pe care viaţa personală şi colectivă le presară în curgerea obişnuită. Aceasta pentru că bucuria Crăciunului are un fior religios, ce ajută fiecăruiasă perceapă tăria propriei credincioşii faţă de învăţătura şi viaţa creştină.Cei din vechime întreţineau permanent această stare de bucurie la toată înălţimea ei prin urările la momente festive şi nu mai puţin ca formulă de salutare. De fapt, bucuria se exprimă nu numai prin cuvinte, ci şi prin gest, ţinută sau însăşi expresia chipului.  Anturajul, ca dealtfel mediul chiar, dă nuanţă potrivită stării sufleteşti. E de-ajuns ca la răstimpuri, cu sau fără nostalgie, să revină în amintire Crăciunul, poate în mod ideal, cu peisajul de iarnă şi colindul prin nămeţi la gazde binevoitoare, în lumina înserării cu ivirea astrelor ce străjuiesc bisericuţe sau gospodării modeste, în aşteptarea sublimă a lui Moş Crăciun, oglindind moşteniri ancestrale, pentru ca fiinţa întreagă să fie mişcată de ceea ce este mai presus de ea. Viziunea se întregeşte cu icoana evenimentelor biblice şi care se îmbie nu doar pentru memorie, ci ca retrăire a lor de către toţi cei în sărbătoare.O astfel de bucurie se transmite din generaţii şi de la o persoană la alta, angajând şi pe cei care, din diferite pricini, nu pot dovedi sensibilitatea cerută. Ori, Naşterea Domnului, prin ceea ce înseamnă ca renaştere a omenirii şi înnoire a lumii, îndreaptă totul spre desăvârşire. Dincolo de greutăţile de orice fel, se afirmă bucuria împlinirii adevăratelor năzuinţe ale omului, chemat să pună în lumină minunea creaţiei şi a vieţii.

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,

Bucuria se defineşte în mod obişnuit ca o stare de satisfacţie morală, proprie conştiinţelor adevărate, generând sentimentele de certitudine pentru făptuirea sau împlinirea datoriei; mulţumire sufletească vie în faţa realităţii, pricinuită de un eveniment fericit ori de o lucrare jertfelnică. Cuvântul ca atare e folosit de multe ori cu diferite sensuri şi pe variate planuri de existenţă[1]. Este, de pildă, şi  o bucurie falsă, aceea a celui răutăcios la necazul celui bun[2].  Adevărata bucurie este cea de la Dumnezeu, ca har sau dar de sus şi roadă a Duhului Sfânt. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel zice: “Trupul pofteşte împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului ; căci acestea se împotrivesc unul altuia, ca să nu faceţi cele ce aţi voi, iar de vă purtaţi în duhul, nu sunteţi sub Lege… Iar roada duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă –răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege”[3]. Însăşi “Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt”[4], adaugă acelaşi apostol într-alt loc. O astfel de bucurie, cultivată prin ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu rostit de Biserică, devine una a credinţei în cei credincioşi, cum afirmă Cartea Faptelor Apostolilor[5]. Autorul acesteia, Sfântul Luca, mai precizează şi în Evanghelia sa : “S-au întors cei şaptezeci (şi doi) cu bucurie, zicând: Doamne, şi demonii ni se supun în numele Tău. Şi le-a zis: am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Iată, v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului, şi nimic nu vă va vătăma. Dar nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucuraţi că numele voastre sunt scrise în ceruri. În acest ceas, El S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului, că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi de cei pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. Aşa Părinte, căci aşa a fost înaintea Ta, bunăvoinţa Ta.”[6] În rugăciunea arhierească, Domnul, în grija faţă de învăţăceii Săi, cere ca aceştia să fie păziţi în numele Părintelui ceresc, adăugând următoarele: “Acum vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume, ca să fie deplină bucuria Mea în ei.”[7] Prin cuvântul ce aşază firea noastră deasupra celorlalte fiinţe sau lucruri, ne împărtăşim bucuriile, ca şi necazurile, găsind în mijlocul de comunicare siguranţa aceloraşi simţăminte, raţiuni sau doriri, aşa cum lămurit arată şi unul dintre marii teologi români. El precizează că „Nevoia unora de alţii şi prezenţa lui Dumnezeu în obligaţia simţită de oameni de a-şi satisface reciproc această nevoie, se trăieşte nu numai în ajutorul ce şi-l dau prin sfătuire, încurajare, mângâiere şi faptă de ajutorare, ci şi în orice comunicare afectuoasă în general… Omul îşi comunică prin cuvânt nu numai gândurile, ci şi  bucuriile şi durerile. Sau chiar în comunicarea gândurilor e o bucurie şi, uneori, o durere pe care şi-o alină prin aceasta. Bucuria comunicată prin cuvânt se măreşte, căci face să se adauge la ea bucuria celui căruia i se comunică. Durerea comunicată prin cuvânt se micşorează, căci povara ei e preluată de altul, sau e relativizată de acela… Prin cuvânt se comunică unul altuia, dar bucuria lor este că în această comunicare fiecare îl simte pe celălalt ca deosebit. În comunicarea durerilor prin cuvânt şi în participarea la ele prin cuvânt, fiecare întăreşte umanitatea celuilalt şi şi-o întăreşte, în acelaşi timp, pe a sa proprie”.[8] Natura înconjurătoare însăşi se împărtăşeşte din această lucrare, cum vrea să arate pilda semănătorului, în care acesta este Însuşi Dumnezeu, iar sămânţa cuvântul Său, care este primită cu bucurie în locul unde e aruncată, dar încolţeşte doar în pământul bun sau roditor.[9] Dacă bucuria aduce în suflete cuvântul lui Dumnezeu, cu cât mai mult Însuşi Fiul sau Cuvântul Veşnic, prin întruparea Sa! Neascultarea cuvântului a adus omului tristeţea căderii, iar comuniunea cu Însuşi Cuvântul întrupat redă marea bucurie pe care o exprimă în felul propriu fiecare parte a creaţiei. Întruparea e vestită şi pregătită într-o atmosferă de bucurie, precum arată şi textul biblic privind Bunavestire prin cuvintele Arhanghelului Gavriil către Sfânta Fecioară, adică: “Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Bunecuvântată eşti tu între femei”; [10]precum şi ale rudei sale Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, şi anume: “Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat cu bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu de Domnul şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Că a căutat spre smerenia roabei sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile”[11]. Apoi, odată cu naşterea Pruncului, îngerul Domnului a zis păstorilor din ţinutul Betleemului: “Nu vă temeţi. Căci, iată vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul, în cetatea lui David!”[12] Tot aşa şi magii de la răsărit, în căutarea Celui ce S-a născut, “văzând steaua s-au bucurat cu bucurie mare”[13]. Ori, cât de mare poate fi bucuria de a vedea viaţa înmugurind sub pronia divină, însuşi evanghelistul a consemnat prin cele deja arătate cu privire la ocrotirea fraţilor mai mici. Sfânta Tradiţie, prin scrierile Părinţilor Bisericii, dă la fel mărturie, despre bucuria generală produsă de evenimentul ce a îndreptat rostul lumii.Dintre ei, Sfântul Ioan Gură de Aur în Cuvântul la Naşterea Domnului se exprimă astfel: “Să ne bucurăm deci şi să ne veselim. Căci dacă Ioan, fiind în pântecele mamei, când a intrat Maria la Elisabeta, a săltat, cu atât mai mult noi trebuie să săltăm şi să ne bucurăm, când nu vedem pe Maria, ci pe Însuşi Mântuitorul nostru astăzi născut şi să ne minunăm şi să ne spăimântăm de măreţia întrupării, care depăşeşte orice înţelegere”[14]. Încă şi imnografia într-un mod ales redă bucuria zilei când intonează: “Veniţi să ne bucurăm întru Domnul, propovăduind taina ce este de faţă”… sau la fel: “Să se bucure cerul, să se veselească pământul!”[15]Cele mai cunoscute mărturii în acest sens le dau şi colindele din care amintim următoarele versuri: “Astăzi S-a născut Hristos/ Mesia chip luminos,/Lăudaţi şi cantaţi / Şi vă bucuraţi!”sau în contextul magilor: “luând fiecare/bucurie mare, care bucurie/şi aici să fie”. Tot aşa “Veniţi astăzi credincioşii să săltăm/De Naşterea lui Hristossă ne bucurăm”[16]. De menţionat şi rânduiala Acatistelor, ca imne ale bucuriei, în care Mântuitorul este numit “Izvorul bucuriei”, iar Maica Domnului “Bucuria tuturor celor necăjiţi”[17].Să nu se uite că, una dintre cele mai apreciate creaţii ale muzicii simfonice se intitulează “Oda bucuriei”[18], ce aminteşte mesajul ceresc de pace şi bunăvoire între oameni.

Dreptmăritori creştini şi creştine,

În Duminica primă a postului pregătitor al praznicului ce îl petrecem, Pastorala semnată de Preafericitul Părinte Daniel, împreună cu toţi Ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a pus la inima clerului şi poporului dreptcredincios recomandările privind Anul Omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română, răspunsul întregii eparhii arădene constituindu-se în donaţii ce în ziua de prăznuire vreau să fie asemenea darurilor magilor de odinioară aduse Familiei sfinte pentru cele trebuincioase. Nu întrelăsăm şi răspunsul dat la chemarea permanentă privind obolul bisericesc şi patriotic pentru înălţarea Catedralei Mântuirii Neamului. Drept aceea mulţumim tuturor miluitorilor făcând rugăciune pentru răsplătirea lor cerească. Creştineşte este a purta grijă oricui ar avea nevoie, cu precădere celor bolnavi. În lume mai sunt de înfruntat necazuri şi nevoi şi mulţi sunt cei ce le depășesc. Cuvintele Domnului le sunt încurajatoare: “Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea”.[19] Cel credincios trebuie să dobândească tăria de a se  bucura în încercări, cum spune Sfânta Scriptură: “Întrucât sunteţi părtaşi la suferinţele lui Hristos, bucuraţi-vă pentru ca şi la arătarea slavei Lui să vă bucuraţi cu bucurie mare”[20]. De fapt Fericirile se încheie cu cuvintele“Bucuraţi-vă şi vă veseliţi că plata voastră multă este în ceruri”[21]. Întru bucurie sfântă împărtăşim toate urările de praznic ca acesta să aducă peste toţi binecuvântarea cerească a Sfintei Treimi, a Tatătul şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi în veci. Amin.

Al vostru, al tuturor, către Domnul rugător,

T I M O T E I

Arhiepiscop al Aradului

ÎNSEMNARE: Această Pastorală cu nr.2100/2012, având titlul “BUCURIA CRĂCIUNULUI” se va citi în fiecare biserică parohială sau  mănăstirească la Sfânta Liturghie din prima zi, iar în filii a doua zi de Crăciun.


[1] Pr. Dr. Ioan Mircea, Dicţionar al Noului Testament, Bucureşti, 1984, pp. 65 şi 84; Dicţionarul explicativ al Limbii Române, Bucureşti, 1975, p. 101; Dicţionar de etică pentru tineret, Bucureşti, 1969, p. 60;

[2] Psalmul 34, 26;

[3] Galateni, 5, 17-18, 22-23;

[4] Rom. 14, 17-18;

[5] 13, 52;

[6] Luca, 10, 17 – 21;

[7] Ioan, 17, 11 – 13

[8] Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Craiova, 1987, p. 100 – 103;

[9] Luca, 8, 13;

[10] Luca, 1, 28;

[11] Luca, 1, 42 – 48;

[12] Luca, 2, 10 – 11;

[13] Matei, 2, 10;

[14]Cf. Luca 1,44; Cuvântări la Praznice împărăteşti, în Izvoarele Ortodoxiei, vol V, p. 1

[15] Vecernia Naşterii Domnului, stihira 1; Utrenia, Sedealna;

[16] Astăzi s-a născut Hristos, Steaua sus răsare şi Veniţi astăzi, în Rugăciuni şi învăţături de credinţă ortodoxă, Arad, 1987, pp. 358, 360 şi 362;

[17] Acatistul Sfintei Învieri, Icos 3,3 şi Acatistul Maicii Domnului, lcos 1, 13;

[18] Dicţionar enciclopedic român, Bucureşti, 1975, vol. I, p. 328;

[19]Ioan, 16, 33;

[20] I Petru, 4, 13;

[21] Matei, 5, 12;

Festival de colinde Interjudeţean în Biserica Ortodoxă Gurahonţ

În data de 19.12.2013 începând cu orele 12, în Biserica Ortodoxă din Gurahonţ, protopopiatul Sebiş, a avut loc ediţia a IV- a festivalului de colinde şi obiceiuri tradiţionale desfăşurat în cadrul parteneriatului „Veniţi de luaţi lumină” dintre Grupul Şcolar „Ioan Buteanu” şi Biserica Ortodoxă Gurahonţ şi Consiliul Local. S-au înscris mai multe coruri din diferite şcoli: Corul Liceului „Ioan Buteanu” Gurahonţ (prof. Nicoleta Brânda), Corul Liceului „Atanasie Marienescu” Lipova (prof. Ioana Zelenin), Grupul de colindători de la Liceul Teoretic Sebiş (prof. Ciprian Dincă şi Viorica Oarcea), Şcoala Generală „Iosif Moldovan” Arad (prof. Cosmin Gavra şi prof. Angelica Pantin), Ansamblul Folcloric „Laurii Zarandului”Gurahonţ (prof. Corina Tulea), Şcoala Gimnazială Pleşcuţa (dir. prof. Ciprian Vesa), Şcoala Gimnazială „Lazăr Tâmpa” Almăş (prof. Cristina Crişan), Grupul de colindători de la Liceul Tehnologic Beliu (prof. Amalia Fleştea şi Raul Zau), Corul Şcolii Gimnaziale Vladimirescu (prof. Nicoleta Muth). Au fost prezenţi conducerea primăriei Gurahonţ în frunte cu doamna primar Moţica Ana-Lenuţa, elevi, părinţi şi invitaţi în număr foarte mare.

În deschiderea festivalului preotul paroh, Moţ Dorel a ţinut un cuvânt de binecuvântare, spunând: Veţi gusta astăzi din ospăţul duhovnicesc al colindului tradiţional, veţi putea să vă pregătiţi sufletul ca în noaptea Sfântă a Crăciunului, Iisus Domnul să-şi găsească sălaş înlăuntrul fiecăruia dintre dumneavoastră. În continuare domnul   Păiuşan Teodor directorul Grupului Şcolar „Ioan Buteanu” a adresat un cuvânt de bun venit corurilor prezente care au răspuns invitaţiei şi urări de Sfintele Sărbători celor prezenţi. După încheierea festivalului toţi cei prezenţi în Sfânta Biserică în număr foarte mare, au cântat împreună colinde strămoşeşti şi tradiţionalul „La mulţi ani”!.

Participanţii la festival ca răsplată a ostenelii lor au primit diplome şi daruri din partea Grupului Şcolar „Ioan Buteanu” şi  Bisericii.

 

Bucuria Colindelor în Parohia Cintei

Joi, 19 Decembrie, la Şcoala Generală din Parohia ortodoxă Cintei, protopopiatul Arad a avut loc serbarea dedicată marelui praznic al Naşterii Domnului. La eveniment au participat toţi elevii începând de la clasa pregătitoare şi până la clasa a VIII-a îndrumaţi de profesorul de religie Buntean Sebastian şi învăţătoarea Milaş Cristina. Aceştia în prezenţa Preotului paroh Dr. Nicu Breda şi în faţa cadrelor didactice şi a părinţilor au susţinut un program religios care a constat în colinde şi poezii religioase.

După serbare preotul paroh a vorbit celor prezenţi despre semnificaţia sărbătorii Naşterii Domnului dar şi despre pregătirea duhovnicească a fiecăruia pentru a întâmpina acest mare praznic. De asemenea a arătat că numai atunci putem primi bucuria Naşterii lui Hristos în familiile noastre dacă la rândul nostru oferim bucurie prin fapta cea bună aproapelui nostru.

În acest context parohia ortodoxă a oferit prin oameni de suflet 250 de pachete cu dulciuri tuturor elevilor şi preşcolarilor din cadrul comunităţii.

Menţionăm că parohia ortodoxă Cintei face parte din programul catehetic naţional la nivel de Patriarhie ,,Alege şcoala,, şi ,,Hristos împărtăşit copiilor,,.

În cadrul acestui proiect prin buna colaborare dintre preotul paroh şi profesorul de religie, parohia organizează diferite activităţi pastoral-misionare şi social-filantropice venite în întâmpinarea credincioşilor dar şi a celor care se află în lipsuri şi greutăţi.  Elevii şcolii sunt organizaţi într-un cor care dă răspunsurile la Sfânta Liturghie şi participă la diferite evenimente religios culturale.

 

Eveniment unic în parohiile Grăniceri şi Şiclău din Judeţul Arad

Urmând îndemnul Mântuitorului Hristos care ne învaţă că:“Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 10, 32), elevii, profesorii şi locuitorii de pe aceste meleaguri minunate, au trăit bucuria unui eveniment unic până la această dată, pornind în procesiune la Marsul Colindătorilor, pe toate străzile, ducând vestea Naşterii Domnului la fiecare casă.

Evenimentul s-a desfăşurat pe două zile după cum urmează: Marţi 17 decembrie orele 17 00 după rostirea rugăciunii“Tatăl nostru…” la troiţa cea nouă, s-a pornit de la intrarea în comuna Grăniceri mergându-se la colindat pe fiecare stradă iar ulterior în Biserica Ortodoxă din comună unde preotul Faur Aurel i-a primit pe colidători urându-le sărbători binecuvântate alături de cei dragi. Fiecare elev şi participant au purtat în mâini icoane şi candele aprinse cântând colinde tradiţionale ortodoxe.

În localitatea Şiclău a avut loc acelaşi eveniment cu un număr la fel de impresionat de participanţi, în data de 18 decembrie orele 17 00, pornidu-se tot de la intrarea în localitate şi colindându-se pe fiecare stradă parcă uitată de agitaţia cotidiană, iar la Biserica Ortodxă din localitate părintele Sava Radu a binecuvântat colindătorii mulţumindu-le şi urândule sărbători fericite.

Bucuria acestui eveniment minunat din cele două localităţi, Grăniceri-Şiclău s-a datorat bunei colaborări între Biserică, Şcoală şi Primărie. În cuvântul de mulţumire doamna director Prof. Alina Rodica Bonca a subliniat importanţa acestui moment pe care la susţinut încă din prima clipă când domnul profesor Paul Krizner a avut această iniţiativă lăudabilă şi demnă de urmat şi de alte şcoli.

Domnul primar Claudiu Petru Bătrânuţ, participant şi domnia sa la acest eveniment a mulţumit tuturor celor care au pornit să colinde la toate casele păstrând tradiţa colindatului, feliciţând pe toţi pentru această iniţiativă ,,ce pentru localitatea noastră este unică şi aşi dori să aibe o continuitate şi în următori ani” a subliniat domnia sa.

În final domnul profesor Paul Krizner a multumit tuturor osetenitorilor, elevilor, colegilor profesori care L-au mărturisit pe Dumnezeu în ciuda vremii friguroase de afară: “Iată că azi am scris o filă de istorie în cele două localităţi prin acest Marş al colindătorilor şi nădăjduiesc să nu se orească aici ci să aibe o continuitate şi în anii ce vin. Dumnezeu să ne binecuviteze şi să ne ajute să-L putem mărturisi înaintea oamenilor ca la rândul nostru Domnul Hristos să mărturisească înaintea Tatălui Ceresc. Cu acest gând vă doresc acum la încheiere sărbători binecuvântate cu pace şi ani mulţi şi fericiti”

Se ştie că acest marş al colindătorilor a fost organizat pentru întâia oară de A.S.C.O.R în capitală îmediat după evenimentele din decembrie 1989 şi este o bucurie că se poate cu ajutorul lui Dumnezeu, să se facă şi la nivel de parohi lucru dovedit prin exemplul acestor două localităţi Grăniceri-Şiclău.

Cerul și pământul în cântări răsună – Marșul Colindătorilor în Arad

Ca și în anii trecuți, arădenii au răspuns cu bucurie în glas și cu căldură în suflet inițiativei Asociației Studenților Creștini Ortodocși Români ( A.S.C.O.R ) filiala Arad și au participat la procesiunea de colinde numită ,,Marșul Colindătorilor”, care a avut loc miercuri, 18 decembrie 2013.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei și cu sprijinul autorităților locale, creștinii au purtat în colind vestea Nașterii Domnului de-a lungul întregului traseu, care a cuprins mai multe puncte importante ale orașului: după săvârșirea vecerniei în biserica studenților din incinta Facultății de Teologie, colindătorii, în frunte cu preoți profesori și studenți au plecat spre Catedrala Veche, urmând Teatrul, platoul din faţa Primăriei și nu în ultimul rând Catedrala Arhiepiscopală Nouă.

În cele două lăcașe de cult, alaiul a fost întâmpinat cu mult drag de preoții slujitori, care la rândul lor au îndemnat colindătorii să laude, să cânte și să se bucure de acest moment. La catedrala veche ,,Marşul colindătorilor” a fost întâmpinat de părintele Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, care a transmis salutul  Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei.  În ciuda frigului pătrunzător, cei aproximativ 150 de creştini arădeni au urmat întreg traseul și având fiecare câte o icoană în mână, au adus un dar Pruncului Iisus, prin cântarea și dăruirea lor.

O, ce veste minunată! – concurs de folclor, tradiţii şi obiceiuri de Crăciun

Liceul Tehnologic Sântana a organizat marți, 17 decembrie 2013, în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului, Primăria oraşului Sântana şi ISJ Arad, a V-a ediţie a concursului de folclor, tradiţii şi obiceiuri de Crăciun „O, ce veste minunată!”. Concursul este cuprins în Calendarul Activităţilor Regionale şi Interjudeţene aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Scopul concursului este afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al copiilor din învăţământul preşcolar şi primar, precum şi cunoaşterea şi valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor poporului român în vederea păstrării şi promovării valorilor tradiţionale din diferitele regiuni ale ţării prin diverse activităţi implicând copii şcolari şi preşcolari, cadre didactice, specialişti din alte domenii.

La vernisajul expoziţiei concursului, desfășurată în incinta Primăriei Sântana, au fost prezenți P.C. pr. cons. Gabriel C. Mariș – delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Arhiepiscopul Aradului, ing. Daniel Tomuţa – primarul oraşului Sântana, prof. Mircea Căruntu – director adjunct – Grupul Şcolar Sântana și P.C. pr. Nicolae Rădulescu de la Parohia Comlăuș.

La deschiderea concursului, P.C. pr. cons. Gabriel C. Mariș a spus: „concursul acesta este susținut și promovat de o trinitate de instituții: Biserica, Școala și Statul. Fiecare își aduce aportul, în felul său, la propovăduirea cuvântului Sfintei Scripturi care amintește de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos în Betleemul Iudeii.” A amintit mai apoi de rolul icoanelor și al colindelor în propovăduirea Evangheliei. Deoarece ziua desfășurării concursului a fost și ziua de pomenire a Sf. Prooroc Daniel, părintele consilier l-a felicitat pe Dl. Primar al orașului Sântana cu ocazia onomasticii.

Concursul a continuat în sala festivă a Liceului, unde mai multe coruri de copii au susținut un frumos concert de colinde. În cadrul acestui concurs, Primăria Sântana a acordat diplome și premii mai multor familii care au împlinit anul acesta 50 de ani de căsnicie. Au participat coruri ale școlilor din Sântana, Olari, Zimand și ale Parohiilor din Seleuș și Moțiori. La final, juriul a acordat premii tuturor corurilor prezente și au fost aduse aprecieri organizatorilor acestui concurs: prof. Cornelia Pamfiloiu, înv. Lucia Pelinari, înv. Nicoleta Rotar, ed. Monica Nadiu.

Corala preoţilor din Arhiepiscopia Aradului în concert la Catedrala Veche

În seara zilei de miercuri, 18 decembrie 2013, după slujba Vecerniei, la Catedrala Veche din Arad, cu binecuvântarea şi în prezenţa Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, în faţa a numeroşi credincioşi, Corala preoţilor Arhiepiscopiei Aradului, dirijată de arhid. prof. Tiberiu Ardelean, a susţinut un deosebit concert de colinde.

Înfiinţată în anul 2010, la iniţiativa şi cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop Timotei, corala preoţilor a susţinut primul concert în acelaşi an, de Buna Vestire, tot Catedrala Veche din Arad, în prezenţa Întâistătătorului eparhiei şi a unui mare număr de credincioşi.

Repertoriul pieselor corale a fost prezentat de către părintele protopop Flavius Petcuţ, care a spus că ,,păstrate în forma unor cântece simple (din perspectiva compoziţiei literare şi muzicale), colindele ne dezvăluie adeseori genialitatea poetică şi teologică a poporului nostru, dezvăluindu-ne duhul sărbătorii şi adâncimea trăirii duhovniceşti”. Dorinţa celor care astăzi vă colindă din locul de unde de obicei  vă predică, este aceea ca şi aceste colinde să reprezinte un mijloc de apropiere de Dumnezeu, de reevaluare a vieţii noastre, de reîntâlnire cu Mântuitorul şi cu  Maica preacurată, a mai spus părintele protopop.

La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, prin cuvinte înţelepte şi părinteşti, a felicitat pe părintele arhid. Tiberiu Ardelean, a apreciat jertfa depusă de preoţii coralei care s-au ostenit cu pregătirea acestui concert şi a dorit tuturor celor prezenţi, sărbători binecuvântate cu pace, sănătate şi prosperitate.

Activităţi sociale în Parohia Ortodoxă Şoimoş

În Duminica a 28-a după Rusalii, a „Sfinţilor strămoşi”, în biserica Parohiei Ortodoxe din Şoimoş, cu hramul „Buna Vestire” şi ocrotită de Sfinţii mărturisitori transilvăneni Visarion, Oprea şi Sofronie, unitatea și bunătatea strămoşilor şoimoşenilor au revenit pentru câteva clipe în sfânta biserică, prin dărnicia şi credinţa enoriaşilor, și sprijinul Consiliului Parohial şi al Comitetului Parohial.

La inițiativa și cu purtarea de grijă a preotului Jivănescu Vasile, parohul bisericii, a fost pregătită o masă pentru 30 de copii nevoiaşi din parohie. Copiii au vestit Naşterea lui Iisus prin colinde, iar ca răsplată au simţit dragostea şi grija semenilor din comunitate. Bucatele au fost pregătite de doamna preoteasă şi femei din Comitetul Parohial, fiind binecuvântate prin cuvânt şi dragoste de P.C. pr. Onea Crinel, protopopul Lipovei.

Astfel „Casa Stăpânului” s-a umplut, strămoşii stând laolaltă cu noi în binecuvântarea lui Hristos. Bucuria copiilor a fost întregită şi de darurile pe care credincioşii le-au oferit la sfârşitul mesei.

În după amiaza aceleaşi zile preotul paroh împreună cu părintele protopop au cercetat un credincios infirm Filipaş Pavel. Acestuia, pe lângă asistenţa morală și religioasă de care beneficiază mereu, i-a mai fost adus încă un cuvânt de întărire spirituală, însoțit de un pachet constând din alimente de bază din partea Parohiei Şoimoş.