image

Susțineri de teze de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

​Zilele de luni, 11 și marți, 12 septembrie ac, au constituit pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea” din Arad momente speciale, deoarece patru dintre absolvenții Școlii doctorale și-au susținut tezele de doctorat în fața comisiilor.
În deschiderea acestor evenimente, părintele decan, prof. dr. Cristinel Ioja, a a arătat că: ”Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad demonstrează, prin Școala Doctorală, că este într-un proces de înnoire continuă și exprimare a teologiei ortodoxe la cel mai înalt nivel. Facultatea de Teologie reprezintă un far de cultură teologică și formare duhovnicească în perspectiva misiunii și apologiei Bisericii Ortodoxe în lumea de astăzi. Salutăm prezența în mijlocul nostru a distinșilor profesori de teologie: preotul profesor dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București; preotul profesor dr. Valer Bel, de la Facultatea de Teologie Ortodoxe din Cluj-Napoca și preotul profesor dr. Dumitru Megheșan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea”.
În prima zi au fost suținute două teze de doctorat în domeniul Teologiei Dogmatice. Primul candidat, preotul Românu Vicenţiu-Ilie a prezentat teza de doctorat intitulată Centralitatea lui Iisus Hristos, Dumnezeul-Om, în gândirea dogmatică a părintelui Iustin Popovici, elaborată sub îndrumarea ştiinţifică a Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, aceasta fiind prima teză de doctorat susținută sub îndumarea sfinției sale.
Din prezentarea candidatului am reținut următoarele: ”Necesitatea cunoașterii și studierii operei dogmatice a Părintelui Iustin Popovici este legată de faptul că părintele Iustin Popovici se dovedește a fi unul din reprezentanții de seamă ai sintezei neopatristice care a recentrat teologia pe baze scripturistice, patristice și liturgice. Prin legătura între teologie și spiritualitate, între asceză și mistică, între Tradiție și modernitate, gândirea teologică a divino-umanității exprimată de părintele Iustin este un cântec de laudă adus hristologiei calcedoniene, cheia de boltă a creștinismului. Pentru a evidenția aceste aspecte, am structurat lucrarea în patru capitole încercând să restitui, fără pretenții de exhaustivitate, opera teologică, cu precădere accentul hristologic al ei, a neobositului și prolificului dogmatist sârb, Iustin Popovici”.
În urma prezentării tezei, a citirii referatelor mebrilor comsiei, cât și a sesiunii de întrebări și răspunsuri, comisia a constatat că au fost îndeplinite toate normele legale și academice pentru a i se conferi candidatului titlul de doctor în teologie.
Cea de-a doua susținere a aparținut candidatului Stoienescu Ioan Alexandru, tema tratată fiind Revelaţie şi istorie în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul elaborată sub îndrumarea ştiinţifică a aceluiași coordonator amintit.
Din cuprinsul lucrării aflăm că: „Motivul pentru care am ales această temă cu caracter interdisciplinar este acela de a pune în evidență teologia istoriei sau concepția despre istorie a sfântului Maxim Mărturisitorul și de a arăta faptul că nu numai teologia patristică din Apus se bucură de o teologie a istoriei prin prisma lucrării Fericitului Augustin De civitate Dei, care a influențat mult filozofia istoriei, ci și în teologia răsăriteană au existat astfel de preocupări. Dintre Părinții greci, sfântul Maxim Mărturisitorul a adus cea mai mare contribuție în ceea ce privește înțelegerea teologică a istoriei. Consider că analiza istoriei la sfântul Maxim trebuie făcută în legătură cu viziunea sa despre Revelația dumnezeiască, viziune care modelează și care dă o formă clară viziunii sale despre istorie”.
Membri comisie au subliniat unanim caracterul academic al elaborării cât și al prezentării, acordându-i candidatului titlul de doctor, cu calificativul „Excepțional”.
A doua zi au fost susținute alte două teze, de față fiind Înlatpreafințitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului.
Preotul Cristian Rădulescu a prezentat tema Teologie şi Biserică în concepţia profesorului dr. Nicolae Chiţescu elaborată sub îndrumarea ştiinţifică a preotul profesor Dr. Ioan Tulcan.
„Lucrarea de față reprezintă prima teză de doctorat în care se cercetează opera și viața marelui dascăl al Teologiei Dogmatice românești, profesorului N. Chițescu. Personalitatea acestuia a fost elogiată deseori de teologii români iar temele dogmatice dezvoltate de acesta au fost preluate, ulterior, și de alți teologi. Deși a adus o contribuție marcantă în teologia autohtonă, totuși opera prețioasă a profesorului Nicolae Chițescu nu este îndeajuns exploatată, scrierile și personalitatea sa intrând, din păcate, într-un con de umbră. Prin lucrarea de față, dorim să aducem o minimă contribuție în remarcarea operei și personalității aceluia care a fost profesor de Teologie Dogmatică la Facultatea de Teologie din București, membru în comisia „Credință și Constituție” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor dar și trăitor al credinței Bisericii Ortodoxe”.
În urma prezentării, a concluziilor referatelor comisiei, precum și a dezbaterilor, părintelui Cristian Rădulescu i-a fost conferit titlul de doctor în teologie.
Ultima teză de doctorat susținută în fața comsiei a aparținut domnului profesor Geoldeș Ioan Beniamin, fiind intitulată: Taina Bisericii şi implicaţiile sacramentale în cadrul dialogului teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică, elaborată sub îndrumarea ştiinţifică a Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan.
Autorul a prezentat motivațiile elaborării acestei teze, arătând că: ”lucrarea de față îşi propune să analizeze, din perspectiva teologiei ortodoxe, modul în care doctrina eclesiologică şi implicaţiile ei sacramentale sunt reflectate în cadrul dialogului teologic oficial dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică. Abordarea noastră se dorește a fi o sinteză în domeniul teologiei dogmatice a celor mai importante aspecte eclesiologice și sacramentale reflectate în cadrul dialogului teologic bilateral, dar și o minimă contribuţie la o mai bună cunoaştere a dialogului teologic ortodox-romano-catolic în spaţiul teologiei ortodoxe române. Acest demers ştiinţific s-a fundamentat, în primul rând, pe documentele şi declaraţiile comune adoptate în cadrul sesiunilor plenare ale Comisiei mixte internaţionale pentru dialogul teologic între Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică, dar a avut în vedere şi maniera în care respectivele documente au fost receptate de către cele două Biserici angrenate în dialog”.
Aprecierile finale reflectate în referatele comisiei, precum și dialogul purtat au condus spre acordarea titlului de doctor în teologie domnului Geoldeș Ioan, cu calificativul ”Excepțional”.
În cuvântul său, ÎPS Arhiepiscop Timotei a felicitat pe candidați, pe coordonatori și pe referenți, exprimând bucuria pentru aceste frumoase succese ale Școlii doctorale a Facultății de Teologie din Arad, ceea ce înseamnă, atât o întărire pentru această instituție teologică cât și pentru Eparhia Aradului.
La final, părintele decan, Cristinel Ioja a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru prezență și pentru sprijinul acordat Facultății de Teologie din Arad. De asemenea, au fost adresate mulțumiri membrilor comisiilor de doctorat prezenți pentru suportul lor direct și concret pentru această școală teologică nouă și veche în același timp, care se străduiește să fie în permanență în slujba Bisericii lui Hristos.

Pr. Filip Albu

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image